понеділок, 31 серпня 2020 р.

Стеців Г.А., Тарас Н.І., Мартинюк Л.О. Календарно-тематичне планування уроків хімії 11 клас

 

Орієнтовне календарно-тематичне планування

                               уроків хімії

                   11 клас                    Рівень стандарту            (2020-2021 н.р.)

(Усього 70 годин, 2 год. на тиждень)

№ з/п

Дата

Тема уроку

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності

Учень/учениця

Практична частина

Повторення найважливіших питань курсу хімії 10 класу                8 год.

1

Теорія будови органічних сполук. Залежність властивостей речовин від складу і хімічної будови молекул. Явище ізомерії та ізомери.

Знаннєвий компонент:

пояснює суть явища ізомерії;

 залежність властивостей речовин від складу і будови їхніх молекул на основі положень теорії будови органічних сполук.

Діяльнісний компонент:

характеризує суть теорії будови органічних сполук.

Ціннісний компонент:

висловлює судження про значення теорії будови органічних сполук для розвитку органічної хімії.

 

2

Ковалентні карбон-карбонові зв’язки у молекулах органічних сполук: простий, подвійний, потрійний.

Класифікація органічних сполук.

 

Знаннєвий компонент:

наводить приклади органічних сполук із простими, подвійними, потрійними карбон-карбоновими зв’язками.

Діяльнісний компонент:

розрізняє органічні сполуки за якісним складом: вуглеводні, оксигено- і нітрогеновмісні речовини;

простий, подвійний, потрійний карбон-карбонові зв’язки.

Ціннісний компонент:

усвідомлює необхідність знання властивостей речовини для встановлення її впливу на власне здоров’я і довкілля;

робить висновки про багатоманітність органічних сполук на основі теорії хімічної будови.

Демонстрація 2. Моделі молекул ізомерів (у тому числі 3D-проектування).

3

Вуглеводні. Оксигеновмісні органічні сполуки.

Знаннєвий компонент:

називає вуглеводні і оксигеновмісні сполуки за систематичною номенклатурою, загальні формули сполук;

пояснює суть структурної ізомерії.

Діяльнісний компонент:

розрізняє сполуки різних гомологічних рядів;

складає на основі загальної формули молекулярні формули сполук певного класу, структурні формули сполук і їх  ізомерів;

складає рівняння реакцій, які описують хімічні властивості даних речовин;

установлює зв’язки між складом, будовою, властивостями, зберіганням, транспортуванням і застосуванням вуглеводнів і оксигеновмісних органічних речовин.     

Ціннісний компонент:

робить висновки щодо властивостей речовин на підставі їхньої будови і про будову речовин на підставі їхніх властивостей.

 

4

Нітрогеновмісні органічні сполуки

Знаннєвий компонент:

називає загальні формули та характеристичні (функціональні) групи амінів, амінокислот, білків;

пояснює їх структурні формули, наводить приклади.

Діяльнісний компонент:

складає молекулярні та структурні формули за назвами і загальними формулами;

класифікує  дані органічні сполуки за характеристичними (функціональними) групами;

характеризує хімічні властивості;

дотримується правил безпечного поводження з органічними речовинами.

Ціннісний компонент:

обґрунтовує застосування речовин їхніми властивостями;

робить висновки про властивості амінів, амінокислот, білків, виходячи з будови молекул речовин.

 

5

Синтетичні високомолекулярні речовини і полімерні матеріали на їх основі

Знаннєвий компонент:

пояснює суть поняття полімер; реакцій полімеризації і поліконденсації як способів добування полімерів;

наводить приклади синтетичних високомолекулярних речовин і полімерних матеріалів на їх основі, синтетичних волокон.

Діяльнісний компонент:

розрізняє реакції полімеризації і поліконденсації; пластмаси;

дотримується правил безпечного поводження з синтетичними матеріалами.

Ціннісний компонент: обгрунтовує роль синтетичних високомолекулярних матеріалів в побуті і промисловості.

 

6

Багатоманітність і зв`язки між класами органічних сполук

Знаннєвий компонент:

пояснює причини багатоманітності органічних речовин;

наводить приклади представників різних класів органічних сполук.

Діяльнісний компонент:

розрізняє органічні сполуки за належністю до відповідних гомологічних рядів;

складає рівняння реакцій, які характеризують генетичні зв’язки органічних сполук;

дотримується правил безпечного поводження з органічними речовинами.

Ціннісний компонент:

висловлює судження про можливості використання органічних сполук залежно від їхніх властивостей;

робить висновки про важливість знань про органічні сполуки.

 

7

Розв`язування розрахункових задач вивчених типів

Виведення молекулярної формули речовини за масовими частками елементів;

 за загальною формулою гомологічного ряду і густиною або відносною густиною;

 за масою, об`ємом або кількістю речовини реагентів або продуктів реакції;

обчислення за хімічними рівняннями кількості речовини, маси або об`єму за кількістю речовини, масою або об`ємом реагенту, що містить певну частку домішок.

 

8

Контрольна робота

Контроль і корекція знань

 

Тема 1. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів    (4 год.)

9

Явище періодичної зміни властивостей елементів і їхніх сполук на основі уявлень про електронну будову атомів.

 (Реалізація наскрізних змістових ліній: Екологічна безпека і сталий розвиток. Підприємливість і фінансова грамотність.)

Знаннєвий компонент:

пояснює явище періодичної зміни властивостей елементів і їхніх  сполук на основі положення в періодичній системі і  уявлень про будову атомів  

Ціннісний компонент:

обґрунтовує періодичну зміну властивостей елементів і їхніх простих речовин на основі електронної будови їхніх атомів;

висловлює судження

щодо застосування періодичного закону для передбачення властивостей іще не відкритих елементів.

Демонстрація

1. Різні варіанти періодичної системи хімічних елементів (довга і коротка форми, віртуальні 3D).

10

Електронні і графічні електронні формули атомів s-, p-, d-елементів. Принцип «мінімальної енергії».

 (Реалізація наскрізних змістових ліній: Екологічна безпека і сталий розвиток. Громадянська відповідальність.)

Знаннєвий компонент:

називає s-, p-, d-елементи за їхнім місцем у періодичній системі;

пояснює  принцип «мінімальної енергії»;

наводить приклади s-, p-, d-елементів.

Діяльнісний компонент:

складає електронні і графічні електронні формули атомів s-, p-, d-елементів (Ферум) 1-4 періодів з урахуванням принципу «мінімальної енергії»;

атомів неметалічних елементів 2 і 3 періодів у основному і збудженому станах;

аналізує відмінності електронних конфігурацій атомів s-, p-, d-елементів (Ферум) 1-4 періодів;

порівнює можливі ступені окиснення неметалічних елементів 2 і 3 періодів, що знаходяться в одній групі, на основі електронної будови їхніх атомів.

Демонстрації

2. Форми електронних орбіталей (у тому числі 3D-проектування).

3. Моделі атомів s-, p-, d-елементів (у тому числі 3D-проектування).

11

Збуджений стан атома. Валентні стани елементів. Можливі ступені окиснення неметалічних елементів 2 і 3 періодів.

 (Реалізація наскрізних змістових ліній: Екологічна безпека і сталий розвиток. Громадянська відповідальність.)

Знаннєвий компонент:

пояснює валентність і ступінь окиснення елементів 2 і 3 періодів у основному і збудженому станах атомі.

Діяльнісний компонент:

складає електронні і графічні електронні формули атомів неметалічних елементів 2 і 3 періодів у основному і збудженому станах;

порівнює можливі ступені окиснення неметалічних елементів 2 і 3 періодів, що знаходяться в одній групі, на основі електронної будови їхніх атомів.

 

12

Захист навчальних проектів:

1. Створення 3D-моделей атомів елементів.

2. Застосування радіонуклідів у медицині.

3. Використання радіоактивних ізотопів як індикаторів у тваринництві, археології.

 (Реалізація наскрізних змістових ліній: Здоров`я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток. Підприємливість і фінансова грамотність. Громадянська відповідальність.)

Ціннісний компонент:

висловлює судження

щодо застосування періодичного закону для передбачення властивостей іще не відкритих елементів.

Діяльнісний компонент:

використовує сучасні пристрої для добору хімічної інформації, її оброблення і збереження;

співпрацює з іншими;

виявляє ініціативу, генерує ідеї, бере відповідальність за прийняття рішень, веде діалог задля досягнення спільної мети;

бере участь в обговоренні питань, чітко, зрозуміло й образно висловлює свою думку;

складає усне й письмове повідомлення за темою проекту, виголошує його.

Ціннісний компонент:

висловлює судження

щодо застосування періодичного закону для передбачення властивостей іще не відкритих елементів.

цінує наукову українську мову;

критично ставиться до повідомлень хімічного характеру в медійному просторі;

дотримується авторського права, етичних принципів поводження з інформацією;

створює інформаційні продукти хімічного змісту, популяризує хімічні знання;

вірить у себе, власні можливості.

 

Тема 2. Хімічний зв’язок і будова речовини (7 год.)

13

Йонний зв’язок

(Реалізація наскрізних змістових ліній: Екологічна безпека і сталий розвиток. Громадянська відповідальність.)

Знаннєвий компонент:

установлює

види хімічного зв’язку в речовинах за їхніми формулами;

наводить приклади

речовин із різними видами хімічного зв
’язку
.

Діяльнісний компонент:

прогнозує фізичні властивості речовин на основі їхньої будови та будову речовин на основі їхніх фізичних властивостей.

Ціннісний компонент:

висловлює судження

щодо залежності між використанням речовин та їхньою будовою і властивостями.

 

14

Ковалентний зв’язок

(Реалізація наскрізних змістових ліній: Екологічна безпека і сталий розвиток. Громадянська відповідальність.)

Знаннєвий компонент:

установлює види хімічного зв’язку в речовинах за їхніми формулами;

наводить приклади речовин із різними видами хімічного зв
’язку.

Діяльнісний компонент:

прогнозує фізичні властивості речовин на основі їхньої будови та будову речовин на основі їхніх фізичних властивостей.

 

15

Донорно-акцепторний механізм утворення ковалентного зв’язку (на прикладі катіону амонію). (Реалізація наскрізних змістових ліній: Здоров`я і безпека. Громадянська відповідальність.)

Знаннєвий компонент:

характеризує донорно-акцепторний механізм утворення ковалентного зв`язку;

Діяльнісний компонент:

пояснює відмінності  в механізмах утворення ковалентних зв’язків у молекулі амоніаку та йоні амонію.

Демонстрація

5. Утворення амоній хлориду з амоніаку і гідроген хлориду.

16

Металічний зв’язок(Реалізація наскрізних змістових ліній: Екологічна безпека і сталий розвиток. Підприємливість і фінансова грамотність.)

Знаннєвий компонент:

установлює металічний  зв’язок в речовинах.

Діяльнісний компонент:

прогнозує фізичні властивості металів на основі їх будови та будову на основі фізичних властивостей.

Ціннісний компонент:

висловлює судження щодо залежності між використанням металів та їхньою будовою і властивостями.

 

17

Водневий зв’язок

(Реалізація наскрізних змістових ліній: Здоров`я і безпека. Громадянська відповідальність.)

Знаннєвий компонент:

установлює водневий зв’язок у  речовинах за їхніми формулами;

наводить приклади

речовин із водневим хімічним зв
’язком.

Діяльнісний компонент:

прогнозує фізичні властивості речовин на основі їхньої будови та будову речовин на основі їхніх фізичних властивостей.

Ціннісний компонент:

оцінює на основі будови молекул води і спиртів можливість утворення водневого зв’язку між молекулами води, спиртів, води і спиртів;

висловлює судження щодо залежності між використанням речовин та їхньою будовою і властивостями.

 

18

Кристалічний і аморфний стани твердих речовин. Залежність фізичних властивостей речовин від їхньої будови.

 (Реалізація наскрізних змістових ліній: Екологічна безпека і сталий розвиток. Громадянська відповідальність.)

Знаннєвий компонент:

наводить приклади аморфних і кристалічних речовин.

Діяльнісний компонент:

пояснює відмінності між аморфними і кристалічними речовинами;

прогнозує фізичні властивості речовин на основі їхньої будови та будову речовин на основі їхніх фізичних властивостей.

Ціннісний компонент:

висловлює судження щодо залежності між використанням речовин та їхньою будовою і властивостями.

Демонстрації

4. Моделі різних типів кристалічних ґраток (у тому числі 3D-проектування).

6. Зразки кристалічних і аморфних речовин.

19

Узагальнення та систематизація знань з тем     «Періодичний закон і періодична система хімічних елементів», «Хімічний зв’язок і будова речовини».

Захист навчальних проектів:

4. Застосування рідких кристалів.

5. Використання речовин із різними видами хімічних зв’язків у техніці.

6. Значення водневого зв’язку для організації структур біополімерів

(Реалізація наскрізних змістових ліній: Здоров`я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток. Підприємливість і фінансова грамотність. Громадянська відповідальність.)

Діяльнісний компонент:

використовує сучасні пристрої для добору хімічної інформації, її оброблення і збереження;

співпрацює з іншими;

виявляє ініціативу, генерує ідеї, бере відповідальність за прийняття рішень, веде діалог задля досягнення спільної мети;

бере участь в обговоренні питань, чітко, зрозуміло й образно висловлює свою думку;

складає усне й письмове повідомлення за темою проекту, виголошує його.

Ціннісний компонент:

висловлює судження про значення періодичного закону для розвитку хімічної науки;

цінує наукову українську мову;

критично ставиться до повідомлень хімічного характеру в медійному просторі;

дотримується авторського права, етичних принципів поводження з інформацією;

створює інформаційні продукти хімічного змісту, популяризує хімічні знання;

вірить у себе, власні можливості.

 

Тема 3. Хімічні реакції  (8 год.)

20

Необоротні і оборотні хімічні процеси

(Реалізація наскрізних змістових ліній: Здоров`я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток.

Знаннєвий компонент

наводить приклади

необоротних і оборотних хімічних реакцій.

Діяльнісний компонент

розрізняє

необоротні і оборотні хімічні реакції;

дотримується правил безпеки під час виконання хімічних дослідів;

Ціннісний компонент

обґрунтовує

значення оборотних процесів у довкіллі, промислових виробництвах.

 

21

Хімічна рівновага. Принцип Ле Шательє. (Реалізація наскрізних змістових ліній: Здоров`я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток. Підприємливість і фінансова грамотність. Громадянська відповідальність.)

Діяльнісний компонент:

Характеризує суть хімічної рівноваги;

добирає умови зміщення хімічної рівноваги оборотних процесів на основі принципу Ле Шательє.

Ціннісний компонент:

висловлює судження про значення принципу Ле Шательє в керуванні хімічними процесами;

обґрунтовує значення оборотних процесів у довкіллі, промислових виробництвах.

 

22

Розрахункові задачі 1.

Обчислення за хімічними рівняннями відносного виходу продукту реакції.

 (Реалізація наскрізних змістових ліній: Підприємливість і фінансова грамотність. Громадянська відповідальність.)

Діяльнісний компонент:

обчислює за хімічними рівняннями відносний вихід продукту реакції, обґрунтовуючи обраний спосіб розв’язання.

 

23

Гідроліз солей.

(Реалізація наскрізних змістових ліній: Екологічна безпека і сталий розвиток. Підприємливість і фінансова грамотність. Громадянська відповідальність.)

Знаннєвий компонент:

пояснює вплив різних чинників на гідроліз солей.

Діяльнісний компонент:

складає рівняння реакцій гідролізу солей;

прогнозує можливість реакції гідролізу солІ;

рН середовища водних розчинів солей;

дотримується правил безпеки під час виконання хімічних дослідів;

експериментально визначає рН середовища водних розчинів солей за допомогою індикаторів;

\Ціннісний компонент:

обґрунтовує вплив гідролізу солей на рН грунтів.

Лабораторні досліди

1. Визначення рН середовища водних розчинів солей за допомогою індикаторів.

24

Поняття про гальванічний елемент як хімічне джерело електричного струму. (Реалізація наскрізних змістових ліній: Здоров`я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток. Підприємливість і фінансова грамотність. Громадянська відповідальність.)

Знаннєвий компонент:

пояснює принцип дії гальванічного елемента;

Ціннісний компонент:

оцінює негативний вплив на екологію відпрацьованих гальванічних елементів і дотримується правил їхньої утилізації.

 

25

Захист навчальних проектів:

7. Гальванічний елемент з картоплі, лимону.

8. Види і принципи роботи малих джерел електричного струму, утилізація їх. (Реалізація наскрізних змістових ліній: Екологічна безпека і сталий розвиток. Підприємливість і фінансова грамотність. Громадянська відповідальність.)

Діяльнісний компонент:

характеризує принцип дії малих джерел електричного струму;

 використовує сучасні пристрої для добору хімічної інформації, її оброблення і збереження;

співпрацює з іншими;

виявляє ініціативу, генерує ідеї, бере відповідальність за прийняття рішень, веде діалог задля досягнення спільної мети;

бере участь в обговоренні питань, чітко, зрозуміло й образно висловлює свою думку;

складає усне й письмове повідомлення за темою проекту, виголошує його.

Ціннісний компонент:

висловлює судження про значення гальванічних елементів;

цінує наукову українську мову;

критично ставиться до повідомлень хімічного характеру в медійному просторі;

дотримується авторського права, етичних принципів поводження з інформацією;

створює інформаційні продукти хімічного змісту, популяризує хімічні знання;

вірить у себе, власні можливості.

 

26

Узагальнення та систематизація знань з теми:

«Хімічні реакції»

Діяльнісний компонент:

складає рівняння реакцій гідролізу солей;

розрізняє необоротні і оборотні хімічні реакції;

характеризує суть хімічної рівноваги, гідролізу солей;

прогнозує можливість реакції гідролізу солей;

добирає умови зміщення хімічної рівноваги оборотних процесів на основі принципу Ле Шательє;

обчислює за хімічними рівняннями відносний вихід продукту реакції, обґрунтовуючи обраний спосіб розв’язання.

 

27

Контрольна робота 1.

Контроль і корекція знань.

 

Тема 4. Неорганічні речовини і їхні властивості (38 год.)

 

28

Неметали. Загальна характеристика неметалів. Фізичні властивості.

(Реалізація наскрізних змістових ліній: Здоров`я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток. Підприємливість і фінансова грамотність. Громадянська відповідальність.)

Знаннєвий компонент:

називає найпоширеніші у природі  неметалічні елементи.

Діяльнісний компонент:

характеризує неметали, їхні фізичні властивості;

порівнює фізичні властивості металів і неметалів.

Демонстрація

8. Зразки неметалів.

29

Алотропія. Алотропні модифікації речовин неметалічних елементів. (Реалізація наскрізних змістових ліній: Здоров`я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток. Підприємливість і фінансова грамотність. Громадянська відповідальність.)

Знаннєвий компонент:

пояснює суть явища алотропії;

відмінності властивостей алотропних модифікацій Оксигену, Сульфуру, Карбону, Фосфору їхнім кількісним складом або будовою;

наводить приклади

алотропних модифікацій Оксигену, Сульфуру,

Ціннісний компонент:

робить висновки на основі спостережень;

обґрунтовує значення алотропних перетворень.

Демонстрація

9. Моделі кристалічних ґраток алотропних модифікацій Карбону і Сульфуру (у тому числі 3D-проектування).

30

Явище адсорбції

(Реалізація наскрізних змістових ліній: Здоров`я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток. Підприємливість і фінансова грамотність. Громадянська відповідальність.)

Знаннєвий компонент:

пояснює суть явища адсорбції;

Діяльнісний компонент:

досліджує адсорбційну здатність активованого вугілля та аналогічних лікарських препаратів.

Ціннісний компонент:

робить висновки на основі спостережень;

доводить практичну значущість явища адсорбції.

Лабораторний дослід 2

Дослідження адсорбційної здатності активованого вугілля та аналогічних лікарських препаратів.

31

Окисні та відновні властивості неметалів

(Реалізація наскрізних змістових ліній: Здоров`я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток. Підприємливість і фінансова грамотність. Громадянська відповідальність.)

Діяльнісний компонент:

складає рівняння, що підтверджують окисні властивості неметалів (кисень, сірка, вуглець, хлор) в реакціях з воднем і металами;

характеризує відновні властивості водню й вуглецю в реакціях з оксидами металічних елементів.

 

32

Окисні та відновні властивості неметалів(Реалізація наскрізних змістових ліній: Здоров`я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток. Підприємливість і фінансова грамотність. Громадянська відповідальність.)

Діяльнісний компонент:

складає рівняння, що підтверджують окисні властивості неметалів (кисень, сірка, вуглець, хлор) в реакціях з воднем і металами;

характеризує відновні властивості водню й вуглецю в реакціях з оксидами металічних елементів.

 

33

Розрахункові задачі 2.

 Обчислення кількості речовини, маси або об’єму продукту за рівнянням хімічної реакції, якщо один із реагентів взято в надлишку.

Діяльнісний компонент:

обчислює кількість речовини, масу або об’єм продукту за рівнянням хімічної реакції, якщо один із реагентів взято в надлишку, обґрунтовуючи обраний спосіб розв’язання.

 

34

Застосування неметалів. Біологічне значення неметалічних елементів. (Реалізація наскрізних змістових ліній: Здоров`я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток. Підприємливість і фінансова грамотність. Громадянська відповідальність.)

Знаннєвий компонент:

називає найпоширеніші у природі неметалічні елементи;

оцінює біологічне значення неметалічних (Оксигену, Нітрогену, Карбону, Фосфору, галогенів) елементів;

доводить практичну значущість сполук неметалічних елементів.

 

35

Узагальнення та систематизація знань з підтеми:

«Неорганічні речовини і їхні властивості»

Захист навчальних проектів:

7. Штучні алмази у техніці. (Реалізація наскрізних змістових ліній: Здоров`я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток. Підприємливість і фінансова грамотність. Громадянська відповідальність.)

Діяльнісний компонент:

характеризує найважливіші неметали, їх окисні та відновні властивості, застосування;

використовує сучасні пристрої для добору хімічної інформації, її оброблення і збереження;

співпрацює з іншими;

виявляє ініціативу, генерує ідеї, бере відповідальність за прийняття рішень, веде діалог задля досягнення спільної мети;

бере участь в обговоренні питань, чітко, зрозуміло й образно висловлює свою думку;

складає усне й письмове повідомлення за темою проекту, виголошує його.

Ціннісний компонент:

цінує наукову українську мову;

критично ставиться до повідомлень хімічного характеру в медійному просторі;

дотримується авторського права, етичних принципів поводження з інформацією;

створює інформаційні продукти хімічного змісту, популяризує хімічні знання;

вірить у себе, власні можливості.

 

36

Сполуки неметалічних елементів з Гідрогеном. Особливості водних розчинів цих сполук, їх застосування.

 (Реалізація наскрізних змістових ліній: Здоров`я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток. Підприємливість і фінансова грамотність. Громадянська відповідальність.)

Знаннєвий компонент:

наводить приклади

сполук неметалічних елементів з Гідрогеном (гідроген хлорид, гідроген сульфід, амоніак).

Діяльнісний компонент:

складає рівняння, що реакцій, які характеризують особливості водних розчинів гідроген хлориду (з основами), гідроген сульфіду (з лугами), амоніаку (з кислотами);

характеризує застосування гідроген хлориду, гідроген сульфіду, амоніаку;

Ціннісний компонент:

доводить практичну значущість сполук неметалічних елементів з Гідрогеном.

 

37

Оксиди неметалічних елементів, їх уміст в атмосфері.

(Реалізація наскрізних змістових ліній: Здоров`я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток. Підприємливість і фінансова грамотність. Громадянська відповідальність.)

Діяльнісний компонент:

порівнює фізичні та хімічні властивості оксидів неметалічних елементів;

Ціннісний компонент:

висловлює судження щодо екологічних наслідків викидів в атмосферу оксидів Карбону, Нітрогену, Сульфуру, кислотних дощів, парникового ефекту.

 

38

Кислоти. Кислотні дощі.

(Реалізація наскрізних змістових ліній: Здоров`я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток. Підприємливість і фінансова грамотність. Громадянська відповідальність.).

Діяльнісний компонент:

характеризує фізичні та хімічні властивості (взаємодія з магнієм, цинком, міддю) нітратної і концентрованої сульфатної кислот;

порівнює особливості водних розчинів гідроген хлориду, гідроген сульфіду.

Ціннісний компонент:

робить висновки на основі спостережень;

висловлює судження щодо екологічних наслідків викидів в атмосферу оксидів Карбону, Нітрогену, Сульфуру, кислотних дощів, парникового ефекту.

 

39

Особливості взаємодії металів з нітратною і концентрованою сульфатною кислотами. (Реалізація наскрізних змістових ліній: Здоров`я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток. Підприємливість і фінансова грамотність. Громадянська відповідальність.)

Діяльнісний компонент:

складає рівняння реакцій нітратної і концентрованої сульфатної кислот з магнієм, цинком, міддю;

характеризує фізичні та хімічні властивості (взаємодія з магнієм, цинком, міддю) нітратної і концентрованої сульфатної кислот.

 

40

Розв’язування розрахункових задач вивчених типів.

Діяльнісний компонент

обчислює кількість речовини, масу або об’єм продукту за рівнянням хімічної реакції, якщо один із реагентів взято в надлишку, обґрунтовуючи обраний спосіб розв’язання.

 

41

Узагальнення та систематизація знань з підтеми:

«Неорганічні речовини і їхні властивості»

Захист навчальних проектів:

11. Кислотні дощі. (Реалізація наскрізних змістових ліній: Здоров`я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток. Підприємливість і фінансова грамотність. Громадянська відповідальність.)

Діяльнісний компонент:

Володіє знаннями з підтеми «Неорганічні речовини та їхні властивості»;

використовує сучасні пристрої для добору хімічної інформації, її оброблення і збереження;

співпрацює з іншими;

виявляє ініціативу, генерує ідеї, бере відповідальність за прийняття рішень, веде діалог задля досягнення спільної мети;

бере участь в обговоренні питань, чітко, зрозуміло й образно висловлює свою думку;

складає усне й письмове повідомлення за темою проекту, виголошує його.

Ціннісний компонент:

цінує наукову українську мову;

критично ставиться до повідомлень хімічного характеру в медійному просторі;

дотримується авторського права, етичних принципів поводження з інформацією;

створює інформаційні продукти хімічного змісту, популяризує хімічні знання;

вірить у себе, власні можливості.

 

42

Загальна характеристика металів. Фізичні властивості металів на основі їхньої будови. (Реалізація наскрізних змістових ліній: Здоров`я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток. Підприємливість і фінансова грамотність. Громадянська відповідальність.)

Знаннєвий компонент:

називає найпоширеніші у природі металічні елементи.

Діяльнісний компонент:

характеризує метали, їх положення в періодичній системі хімічних елементів, фізичні властивості та застосування (у тому числі сплавів металів).

Демонстрація

7. Зразки металів і їхніх сплавів.

43

Алюміній: фізичні і хімічні властивості. (Реалізація наскрізних змістових ліній: Здоров`я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток. Підприємливість і фінансова грамотність. Громадянська відповідальність.)

Діяльнісний компонент:

порівнює фізичні та хімічні властивості металів (алюміній і залізо);

складає рівняння, що підтверджують відновні властивості металів, зокрема алюмінію і заліза (реакцій з неметалами, водою, кислотами і солями в розчинах);  

 

44

Залізо: фізичні і хімічні властивості. (Реалізація наскрізних змістових ліній: Здоров`я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток. Підприємливість і фінансова грамотність. Громадянська відповідальність.)

Діяльнісний компонент:

характеризує фізичні та хімічні властивості заліза;

 складає рівняння, що підтверджують відновні властивості заліза (реакцій з неметалами, кислотами і солями в розчинах);

проводить якісні реакції й визначає в розчинах йони: Феруму(2+), Феруму(3+), осаджуючи їх лугами, Барію, амонію.

Демонстрація

Виявлення у розчині катіонів Феруму(2+) (віртуально), Феруму(3+) (віртуально)

Лабораторні досліди

3,4. Виявлення у розчині катіонів Феруму(2+), Феруму(3+)

45

Застосування металів та їхніх сплавів.

(Реалізація наскрізних змістових ліній: Здоров`я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток. Підприємливість і фінансова грамотність. Громадянська відповідальність.)

Знаннєвий компонент:

називає найпоширеніші у природі металічні й неметалічні елементи;

Діяльнісний компонент:

складає рівняння, що підтверджують відновні властивості металів, зокрема алюмінію і заліза (реакцій з неметалами, водою, кислотами і солями в розчинах);

характеризує метали та їхнє застосування (у тому числі сплавів металів).

Ціннісний компонент:

оцінює біологічне значення металічних (Кальцію, Калію, Натрію, Магнію, Феруму);

доводить практичну значущість металів і сполук металічних елементів.

 

46

Основи. Властивості, застосування гідроксидів Натрію і Кальцію. (Реалізація наскрізних змістових ліній: Здоров`я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток. Підприємливість і фінансова грамотність. Громадянська відповідальність.)

Діяльнісний компонент:

характеризує застосування гідроксидів Натрію і Кальцію;

порівнює особливості водних розчинів основ (гідроксидів Натрію і Кальцію);

 

47

Основи. Властивості, застосування гідроксидів Натрію і Кальцію. (Реалізація наскрізних змістових ліній: Здоров`я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток. Підприємливість і фінансова грамотність. Громадянська відповідальність.)

.

 

48

Біологічне значення металічних елементів. (Реалізація наскрізних змістових ліній: Здоров`я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток. Підприємливість і фінансова грамотність. Громадянська відповідальність.)

Знаннєвий компонент:

називає найпоширеніші у природі металічні елементи.

Діяльнісний компонент:

характеризує метали, їхні

фізичні та хімічні  властивості

Ціннісний компонент:

оцінює біологічне значення металічних (Кальцію, Калію, Натрію, Магнію, Феруму) елементів.

 

49

Розв’язування розрахункових задач вивчених типів. (Реалізація наскрізних змістових ліній: Здоров`я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток. Підприємливість і фінансова грамотність. Громадянська відповідальність.)


 

50

Узагальнення та систематизація знань з підтеми:

«Неорганічні речовини і їхні властивості»

Знаннєвий компонент:

називає найпоширеніші у природі металічні й неметалічні елементи;

представників класів неорганічних сполук за систематичною номенклатурою.

Діяльнісний компонент:

складає план дослідження та експериментально встановлює генетичні зв’язки між неорганічними і органічними речовинами.

Ціннісний компонент:

оцінює значення найважливіших представників основних класів хімічних сполук;

доводить практичну значущість металів і неметалів та сполук металічних і неметалічних елементів.

 

51

Солі, їх поширення в природі.

Діяльнісний компонент:

характеризує поширення солей у природі.

 

52

Середні та кислі солі.

Діяльнісний компонент:

складає рівняння реакцій, які характеризують хімічні властивості середніх і кислих солей.

 

53

Якісні реакції на деякі йони.

Діяльнісний компонент:

проводить якісні реакції й визначає в розчинах йони: Барію, амонію, силікат- і ортофосфат-іони;

досліджує якісний склад солей.

Ціннісний компонент:

робить висновки на основі спостережень.

Демонстрація

10. Виявлення у розчині катіонів Барію, амонію.

Лабораторні досліди

5,6. Виявлення у розчині катіонів Барію, амонію.

7, 8. Виявлення у розчинах силікат- і ортофосфат-іонів.

 

54

Практична робота1.

 Дослідження якісного складу солей.

 

Діяльнісний компонент:

досліджує якісний склад солей;

дотримується правил безпеки під час виконання хімічних дослідів.

Ціннісний компонент:

робить висновки на основі спостережень.

Практична робота №1

Дослідження якісного складу солей.

55

Поняття про жорсткість води та способи її усунення.

Діяльнісний компонент

аналізує види жорсткості води і пропонує безпечні способи усунення жорсткості води у побуті.

Ціннісний компонент:

доводить

уплив жорсткої води на побутові прилади і комунікації.

 

56

Генетичні зв’язки між основними класами неорганічних сполук

Діяльнісний компонент:

складає план дослідження та експериментально встановлює генетичні зв’язки між неорганічними і органічними речовинами.

Ціннісний компонент:

оцінює значення

найважливіших представників основних класів неорганічних сполук..

 

57

Генетичні зв’язки між основними класами неорганічних сполук. Розв`язування вправ.

Діяльнісний компонент:

складає план дослідження та експериментально встановлює генетичні зв’язки між неорганічними і органічними речовинами;

розв`язує розрахункові задачі вивчених типів.

Ціннісний компонент:

оцінює значення

найважливіших представників основних класів неорганічних сполук..

 

58

Практична робота 2. Генетичні зв’язки між неорганічними речовинами.

Діяльнісний компонент:

дотримується правил безпеки під час виконання хімічних дослідів.

Ціннісний компонент:

робить висновки на основі спостережень.

Практична робота №2

Генетичні зв’язки між неорганічними речовинами.

59

Сучасні силікатні матеріали. (Реалізація наскрізних змістових ліній: Здоров`я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток. Підприємливість і фінансова грамотність. Громадянська відповідальність.)

Ціннісний компонент:

знайомиться з сучасними силікатними матеріалами і їх використанням у будівництві

.

 

60

Мінеральні добрива. Поняття про кислотні та лужні ґрунти. (Реалізація наскрізних змістових ліній: Здоров`я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток. Підприємливість і фінансова грамотність. Громадянська відповідальність.)

Ціннісний компонент:

обґрунтовує причини існування кислотних і лужних ґрунтів;

висловлює судження щодо

нераціонального використання мінеральних добрив.

 

61

Розв’язування розрахункових задач вивчених типів

Діяльнісний компонент:

Роз`вязує розрахункові задачі вивчених типів

 

62

Розв’язування розрахункових задач вивчених типів.

Діяльнісний компонент:

Роз`вязує розрахункові задачі вивчених типів

 

63

Захист навчальних проектів

8. Раціональне використання добрив та проблема охорони довкілля. 9. Запобігання негативному впливові нітратів на організм людини. 10. Неорганічні речовини у фармації (або домашній аптечці) і харчовій промисловості. 12. Дослідження рН ґрунтів своєї місцевості. Складання карти родючості. 13. Властивості і застосування карбонатів, нітратів і ортофосфатів лужних і лужноземельних металічних елементів, солей амонію.

14. Усунення тимчасової і постійної жорсткості води.

 

 (Реалізація наскрізних змістових ліній: Здоров`я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток. Підприємливість і фінансова грамотність. Громадянська відповідальність.)

Діяльнісний компонент:

 використовує сучасні пристрої для добору хімічної інформації, її оброблення і збереження;

співпрацює з іншими;

виявляє ініціативу, генерує ідеї, бере відповідальність за прийняття рішень, веде діалог задля досягнення спільної мети;

бере участь в обговоренні питань, чітко, зрозуміло й образно висловлює свою думку;

складає усне й письмове повідомлення за темою проекту, виголошує його.

Ціннісний компонент:

висловлює судження щодо раціонального використання добрив та проблеми охорони довкілля, запобігання негативному впливові нітратів на організм людини, усунення тимчасової і постійної жорсткості води.

цінує наукову українську мову;

критично ставиться до повідомлень хімічного характеру в медійному просторі;

дотримується авторського права, етичних принципів поводження з інформацією;

створює інформаційні продукти хімічного змісту, популяризує хімічні знання;

вірить у себе, власні можливості.

 

64

Захист навчальних проектів

8. Раціональне використання добрив та проблема охорони довкілля. 9. Запобігання негативному впливові нітратів на організм людини. 10. Неорганічні речовини у фармації (або домашній аптечці) і харчовій промисловості. 12. Дослідження рН ґрунтів своєї місцевості. Складання карти родючості. 13. Властивості і застосування карбонатів, нітратів і ортофосфатів лужних і лужноземельних металічних елементів, солей амонію.

14. Усунення тимчасової і постійної жорсткості води.

 

 (Реалізація наскрізних змістових ліній: Здоров`я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток. Підприємливість і фінансова грамотність. Громадянська відповідальність.)

Діяльнісний компонент:

 використовує сучасні пристрої для добору хімічної інформації, її оброблення і збереження;

співпрацює з іншими;

виявляє ініціативу, генерує ідеї, бере відповідальність за прийняття рішень, веде діалог задля досягнення спільної мети;

бере участь в обговоренні питань, чітко, зрозуміло й образно висловлює свою думку;

складає усне й письмове повідомлення за темою проекту, виголошує його.

Ціннісний компонент:

висловлює судження щодо раціонального використання добрив та проблеми охорони довкілля, запобігання негативному впливові нітратів на організм людини, усунення тимчасової і постійної жорсткості води.

цінує наукову українську мову;

критично ставиться до повідомлень хімічного характеру в медійному просторі;

дотримується авторського права, етичних принципів поводження з інформацією;

створює інформаційні продукти хімічного змісту, популяризує хімічні знання;

вірить у себе, власні можливості.

 

 

 

 

65

Контрольна робота 2

Контроль і корекція знань.

 

Тема 5. Хімія і прогрес людства

(5 год.)

66

Роль хімії у створенні нових матеріалів, розвитку нових напрямів технологій

(Реалізація наскрізних змістових ліній: Здоров`я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток. Підприємливість і фінансова грамотність. Громадянська відповідальність.)

Ціннісний компонент:

оцінює значення хімії у створенні нових матеріалів, розвитку нових напрямів технологій;

популяризує хімічні знання;

критично ставиться до хімічної інформації з різних джерел;

виробляє власні ставлення до природи як найвищої цінності.

 

67

Роль хімії у розв’язанні продовольчої, сировинної, енергетичної, екологічної проблем. (Реалізація наскрізних змістових ліній: Здоров`я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток. Підприємливість і фінансова грамотність. Громадянська відповідальність.)

 

Знаннєвий компонент:

наводить приклади застосування хімічних сполук у різних галузях та у повсякденному житті.

Ціннісний компонент:

оцінює значення хімії у розв’язанні продовольчої, сировинної, енергетичної, екологічної проблем;

усвідомлює

значення нової філософії у хімії і власної громадянської позиції для реалізації концепції сталого розвитку суспільства;

причинно-наслідкові зв’язки у природі та її цінність і цілісність;

право на власний вибір і прийняття рішення;

відповідальність за збереження довкілля від шкідливих викидів;

популяризує хімічні знання;

критично ставиться до хімічної інформації з різних джерел;

висловлює судження щодо значення хімічних знань як складника загальної культури людини;

 про вплив діяльності людини на довкілля та охорону його від забруднень;

виробляє власні ставлення до природи як найвищої цінності.

 

68

«Зелена» хімія: сучасні завдання перед хімічною наукою та хімічною технологією.

 (Реалізація наскрізних змістових ліній: Здоров`я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток. Підприємливість і фінансова грамотність. Громадянська відповідальність.)

Знаннєвий компонент:

наводить приклади застосування хімічних сполук у різних галузях та у повсякденному житті.

Ціннісний компонент:

усвідомлює значення нової філософії у хімії і власної громадянської позиції для реалізації концепції сталого розвитку суспільства;

причинно-наслідкові зв’язки у природі та її цінність і цілісність;

право на власний вибір і прийняття рішення;

відповідальність за збереження довкілля від шкідливих викидів;

популяризує хімічні знання;

критично ставиться до хімічної інформації з різних джерел;

висловлює судження щодо значення хімічних знань як складника загальної культури людини;

 про вплив діяльності людини на довкілля та охорону його від забруднень;

виробляє власні ставлення до природи як найвищої цінності.

 

69

Захист навчальних проектів:

15. Вирішення проблеми утилізації різних видів електричних ламп.

16. Підготовка есе іноземною мовою «Роль хімії у моєму житті». (Реалізація наскрізних змістових ліній: Здоров`я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток. Підприємливість і фінансова грамотність. Громадянська відповідальність.)

Діяльнісний компонент:

Пропонує шляхи вирішення проблеми утилізації електричних ламп;

використовує сучасні пристрої для добору хімічної інформації, її оброблення і збереження;

співпрацює з іншими;

виявляє ініціативу, генерує ідеї, бере відповідальність за прийняття рішень, веде діалог задля досягнення спільної мети;

бере участь в обговоренні питань, чітко, зрозуміло й образно висловлює свою думку;

складає усне й письмове повідомлення за темою проекту, виголошує його.

 

70

Узагальнення та систематизація знань з тем

«Неорганічні речовини і їхні властивості», «Хімія і прогрес людства»

 

Підсумковий урок