вівторок, 6 вересня 2022 р.

Календарно-тематичне планування уроків хімії 11 клас

 

 Орієнтовне календарно-тематичне планування уроків хімії

11 клас

Рівень стандарту

(2022-2023 н.р.)

(Усього 70 годин, 2 год. на тиждень)

№ з/п

Дата

Тема уроку

Хімічний експеримент

Повторення найважливіших питань курсу хімії 10 класу

(4 год.)

1

 

Склад, властивості, застосування окремих представників вуглеводнів (метан, етан, етен, етин).

 

2

 

Склад, властивості, застосування оксигеновмісних (метанол, етанол, гліцерол, етанова кислота) органічних речовин.

 

3

 

Склад, властивості, застосування вуглеводів (глюкоза, сахароза, крохмаль, целюлоза).

 

4

 

Склад, властивості, застосування нітрогеновмісних (аміноетанова кислота) органічних речовин.

 

Тема 1. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів

(4 год.)

5

 

Явище періодичної зміни властивостей елементів і їхніх сполук на основі уявлень про електронну будову атомів.

Демонстрація

1. Різні варіанти періодичної системи хімічних елементів (довга і коротка форми, віртуальні 3D).

6

 

Електронні і графічні електронні формули атомів s-, p-, d-елементів. Принцип «мінімальної енергії».

Демонстрації

2. Форми електронних орбіталей (у тому числі 3D-проектування).

3. Моделі атомів s-, p-, d-елементів (у тому числі 3D-проектування).

7

 

Збуджений стан атома. Валентні стани елементів. Можливі ступені окиснення неметалічних елементів 2 і 3 періодів.

 

8

 

Захист навчальних проектів:

1. Створення 3D-моделей атомів елементів.

2. Застосування радіонуклідів у медицині.

3. Використання радіоактивних ізотопів як індикаторів у тваринництві, археології.

 

Тема 2. Хімічний зв’язок і будова речовини

(6 год.)

9

 

Йонний зв’язок

 

10

 

Ковалентний зв’язок. Донорно-акцепторний механізм утворення ковалентного зв’язку (на прикладі катіону амонію).

Демонстрація

5. Утворення амоній хлориду з амоніаку і гідроген хлориду.

11

 

Металічний зв’язок

 

12

 

Водневий зв’язок

 

13

 

Кристалічний і аморфний стани твердих речовин. Залежність фізичних властивостей речовин від їхньої будови.

Демонстрації

4. Моделі різних типів кристалічних ґраток (у тому числі 3D-проектування).

6. Зразки кристалічних і аморфних речовин.

14

 

Узагальнення та систематизація знань з тем     «Періодичний закон і періодична система хімічних елементів», «Хімічний зв’язок і будова речовини».

Захист навчальних проектів:

4. Застосування рідких кристалів.

5. Використання речовин із різними видами хімічних зв’язків у техніці.

6. Значення водневого зв’язку для організації структур біополімерів.

 

Тема 3. Хімічні реакції 

(10 год.)

15

 

Необоротні і оборотні хімічні процеси

 

16-17

 

Хімічна рівновага. Принцип Ле Шательє.

 

18-19

 

Розрахункові задачі.

1. Обчислення за хімічними рівняннями відносного виходу продукту реакції.

 

20-21

 

Гідроліз солей.

Лабораторні досліди

1. Визначення рН середовища водних розчинів солей за допомогою індикаторів.

22

 

Поняття про гальванічний елемент як хімічне джерело електричного струму.

 

23

 

Узагальнення та систематизація знань з теми:

«Хімічні реакції».

 Захист навчальних проектів:

7. Гальванічний елемент з картоплі, лимону.

8. Види і принципи роботи малих джерел електричного струму, утилізація їх.

 

24

 

Контрольна робота

 

Тема 4. Неорганічні речовини і їхні властивості (41 год.)

 

25

 

Неметали. Загальна характеристика неметалів. Фізичні властивості. Алотропія. Алотропні модифікації речовин неметалічних елементів.

Демонстрації

8. Зразки неметалів.

9.Моделі кристалічних ґраток алотропних модифікацій Карбону і Сульфуру (у тому числі 3D-проектування).

26

 

Явище адсорбції

Лабораторний дослід

2.Дослідження адсорбційної здатності активованого вугілля та аналогічних лікарських препаратів.

27-28

 

Окисні та відновні властивості неметалів

 

29-30

 

Розрахункові задачі

2. Обчислення кількості речовини, маси або об’єму продукту за рівнянням хімічної реакції, якщо один із реагентів взято в надлишку.

 

31

 

Застосування неметалів. Біологічне значення неметалічних елементів.

 

32

 

Узагальнення та систематизація знань з підтеми:

«Неорганічні речовини і їхні властивості»

Захист навчальних проектів:

7. Штучні алмази у техніці.

11. Кислотні дощі.

 

33-34

 

Сполуки неметалічних елементів з Гідрогеном. Особливості водних розчинів цих сполук, їх застосування.

 

35-36

 

Оксиди неметалічних елементів, їх уміст в атмосфері.

 

37

 

Кислоти. Кислотні дощі.

 

38

 

Особливості взаємодії металів з нітратною і концентрованою сульфатною кислотами.

 

39-40

 

Розв’язування розрахункових задач вивчених типів.

 

41

 

Узагальнення та систематизація знань з підтеми:

«Неорганічні речовини і їхні властивості»

 

42-43

 

Загальна характеристика металів. Фізичні властивості металів на основі їхньої будови.

Демонстрація

7. Зразки металів і їхніх сплавів.

44

 

Алюміній: фізичні і хімічні властивості.

 

45

 

Залізо: фізичні і хімічні властивості.

Демонстрація

Виявлення у розчині катіонів Феруму(2+) (віртуально), Феруму(3+) (віртуально)

Лабораторні досліди

3,4. Виявлення у розчині катіонів Феруму(2+), Феруму(3+)

46

 

Застосування металів та їхніх сплавів.

 

47-48

 

Основи. Властивості, застосування гідроксидів Натрію і Кальцію.

 

49

 

Біологічне значення металічних елементів.

 

50

 

Розв’язування розрахункових задач вивчених типів.

 

51

 

Узагальнення та систематизація знань з підтеми:

«Неорганічні речовини і їхні властивості»

 

52

 

Солі, їх поширення в природі.

 

53

 

Середні та кислі солі.

 

54

 

Якісні реакції на деякі йони

Демонстрація

10. Виявлення у розчині катіонів Барію, амонію.

Лабораторні досліди

5,6. Виявлення у розчині катіонів Барію, амонію.

7, 8. Виявлення у розчинах силікат- і ортофосфат-іонів.

 

55

 

Практична робота

1. Дослідження якісного складу солей.

 

Практична робота №1

 

56

 

Поняття про жорсткість води та способи її усунення.

 

57

 

Сучасні силікатні матеріали.

 

58

 

Мінеральні добрива. Поняття про кислотні та лужні ґрунти.

 

59-60

 

Генетичні зв’язки між основними класами неорганічних сполук

 

61

 

Практична робота

2. Генетичні зв’язки між неорганічними речовинами.

Практична робота №2

 

62-63

 

Розв’язування розрахункових задач вивчених типів.

 

64

 

Захист навчальних проектів:

8. Раціональне використання добрив та проблема охорони довкілля.

9. Запобігання негативному впливові нітратів на організм людини.

10. Неорганічні речовини у фармації (або домашній аптечці) і харчовій промисловості.

12. Дослідження рН ґрунтів своєї місцевості. Складання карти родючості.

13. Властивості і застосування карбонатів, нітратів і ортофосфатів лужних і лужноземельних металічних елементів, солей амонію.

14. Усунення тимчасової і постійної жорсткості води.

 

65

 

Контрольна робота

 

Тема 5. Хімія і прогрес людства

(5 год.)

66

 

Роль хімії у створенні нових матеріалів, розвитку нових напрямів технологій

 

67

 

Роль хімії у розв’язанні продовольчої, сировинної, енергетичної, екологічної проблем.

 

 

68

 

«Зелена» хімія: сучасні завдання перед хімічною наукою та хімічною технологією.

 

69

 

Захист навчальних проектів:

15. Вирішення проблеми утилізації різних видів електричних ламп.

16. Підготовка есе іноземною мовою «Роль хімії у моєму житті».

 

70

 

Узагальнення та систематизація знань з тем

«Неорганічні речовини і їхні властивості», «Хімія і прогрес людства»