понеділок, 25 жовтня 2021 р.

Програма підготовки до ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з хімії

 Програма
 підготовки до ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з хімії, яка відбудеться  26 листопада 2021 року


7клас
Хімія - природнича наука. Речовини та їх перетворення у навколишньому світі. Правила поведінки учнів у хімічному кабінеті.
Фізичні тіла. Матеріали. Речовини. Молекули. Атоми. Фізичні властивості речовин. Чисті речовини і суміші (однорідні, неоднорідні). Способи розділення сумішей.
Хімічні елементи. Поширеність хімічних елементів у природі. Ознайомлення з Періодичною системою хімічних елементів.
Маса атома. Атомна одиниця маси. Відносні атомні маси хімічних елементів.
Хімічні формули речовин. Прості та складні речовини. Багатоманітність речовин. Метали й неметали. Металічні та неметалічні елементи. 
 

8 клас
Найважливіші хімічні поняття.
Прості й складні речовини (кисень, вода). Реакції розкладу, сполучення.
Відносна молекулярна маса, її обчислення за хімічною формулою.
Масова частка елемента в складній речовині.
Періодичний закон і Періодична система хімічних елементів. Будова атома.
Короткі історичні відомості про спроби класифікації хімічних елементів. Поняття про лужні, інертні елементи, галогени.
Будова атома. Склад атомних ядер (протони і нейтрони). Протонне число. Нуклонне число. Будова електронних оболонок атомів хімічних елементів № 1-20. Стан електронів у атомі. Електронні орбіталі. Енергетичні рівні та підрівні; їх заповнення електронами в атомах хімічних елементів № 1-20. Електронні та графічні електронні формули атомів хімічних елементів № 1-20. Поняття про радіус атома.
Періодичний закон Д. І. Менделєєва (сучасне формулювання). Періодична система хімічних елементів, її структура. Характеристика хімічних елементів № 1-20 за їхнім місцем у Періодичній системі та будовою атома. Значення періодичного закону
Хімічний зв'язок
Природа хімічного зв'язку. Електронегативність атомів хімічних елементів. Ковалентний зв'язок, його утворення. Полярний і неполярний ковалентний зв'язок. Електронні формули молекул. Йони. Йонний зв'язок, його утворення.
Кристалічні ґратки. Атомні, молекулярні та йонні кристали. Залежність фізичних властивостей речовин від типів кристалічних ґраток.
Розрахункові задачі:
1. Обчислення відносної молекулярної маси речовини за її формулою.
2. Обчислення масової частки елемента в складній речовині.
3. Обчислення маси елемента в складній речовині за його масовою часткою. 4. Обчислення масової частки, маси розчиненої речовини, маси і об'єму  води в розчині.
9 клас
Склад і властивості основних класів неорганічних сполук. Хімічний зв'язок і будова речовини.
Розчини
Поняття про дисперсні системи. Колоїдні та істинні розчини. Суспензії, емульсії, аерозолі. Будова молекули води, поняття про водневий зв'язок. Розчинність речовин, її залежність від різних чинників. Насичені й ненасичені, концентровані й розведені розчини. Теплові явища, що супроводжують розчинення речовин. Розчинення як фізико-хімічний процес. Поняття про кристалогідрати.
Електролітична дисоціація. Електроліти й неелектроліти. Електролітична дисоціація кислот, основ, солей у водних розчинах. Ступінь електролітичної дисоціації. Сильні й слабкі електроліти.
Поняття про рН розчину (без математичних розрахунків). Значення рН для характеристики кислотного чи лужного середовища. Реакції обміну між розчинами електролітів, умови їх перебігу. Йонно-молекулярні рівняння хімічних реакцій.
Виявлення в розчині гідроксид-іонів та йонів Гідрогену. Якісні реакції на деякі йони. Застосування якісних реакцій.
Розрахункові задачі
1. Розв'язування задач за рівняннями реакцій з використанням розчинів із певною масовою часткою розчиненої речовини.
2. Обчислення молярної маси речовини.
3. Обчислення числа частинок (атомів, молекул, йонів) у певній кількості речовини, масі, об'ємі.
4. Обчислення за хімічною формулою маси даної кількості речовини і кількості речовини за відомою масою.
5. Обчислення об'єму певної маси або кількості речовини відомого газу за нормальних умов.
6. Обчислення з використанням відносної густини газів.
7. Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об'єму, кількості речовини реагентів та продуктів реакцій.
 

 10 клас
Склад, властивості, застосування окремих представників вуглеводнів (метан, етан, етен, етин), оксигеновмісних (метанол, етанол, гліцерол, етанова кислота) і нітрогеновмісних (аміноетанова кислота) органічних речовин.
Теорія будови органічних сполук. Залежність властивостей речовин від складу і хімічної будови молекул. Поняття про явище ізомерії та ізомери.
Ковалентні карбон-карбонові зв'язки у молекулах органічних сполук: простий, подвійний, потрійний.
Класифікація органічних сполук.
Вуглеводні. Класифікація вуглеводнів.
Алкани. Загальна формула алканів, структурна ізомерія, систематична номенклатура. Хімічні властивості алканів.
Алкени і алкіни. Загальні та молекулярні формули алкенів і алкінів, структурна ізомерія, систематична номенклатура. Хімічні властивості етену та етину.
Арени. Бензен: молекулярна і структурна формули, фізичні властивості.
Хімічні властивості бензену.
Методи одержання алканів, етену, етину, бензену. Застосування вуглеводнів.
Розрахункові задачі:
1. Обчислення об'ємних відношень газів за хімічними рівняннями.
2. Виведення молекулярної формули речовини за масовими частками елементів.
3. Виведення молекулярної формули речовини за загальною формулою гомологічного ряду та густиною або відносною густиною.
4. Виведення молекулярної формули речовини за масою, об'ємом або кількістю речовини реагентів або продуктів реакції.
 

11 клас
Періодичний закон і періодична система хімічних елементів
Явище періодичної зміни властивостей елементів і їхніх сполук на основі уявлень про електронну будову атомів. Електронні і графічні електронні формули атомів s-, p-, d-елементів. Принцип "мінімальної енергії". Збуджений стан атома. Валентні стани елементів. Можливі ступені окиснення неметалічних елементів 2 і 3 періодів.   
Хімічний зв'язок і будова речовини
Йонний, ковалентний, металічний, водневий хімічні зв'язки. Донорно-акцепторний механізм утворення ковалентного зв'язку (на прикладі катіону амонію). Кристалічний і аморфний стани твердих речовин. Залежність фізичних властивостей речовин від їхньої будови.
Хімічні реакції
Необоротні і оборотні хімічні процеси. Хімічна рівновага. Принцип Ле Шательє.
Гідроліз солей. Поняття про гальванічний елемент як хімічне джерело електричного струму.
Розрахункові задачі
1. Обчислення за хімічними рівняннями відносного виходу продукту реакції.