пʼятниця, 3 грудня 2021 р.

9 клас ІІ етап олімпіади 2021 рік

 

  Завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з хімії

9 клас                                     26 листопада 2021 року

 

Тести

1. Лампочка приладу для визначення електропровідності загориться, якщо електроди помістити:

а) у дистильовану воду;                     б) в купрум (II) гідроксид;

в) в розплав калій хлориду;                г) в азот;

д) правильної відповіді немає.

Правильна відповідь: В

 

2. Який вклад в хімічну науку вніс С.Арреніус?

а) сформулював основні положення теорії електролітичної дисоціації;

б) висунув ідею про гідратацію йонів в розчині;

в) експериментально визначив розмір деяких йонів в розчині;

г) об`єднав теорію розчинів з уявленнями про електролітичну дисоціацію;

д) правильної відповіді немає

Правильна відповідь: А

3. Що називається гідратацією?

а) процес розчинення речовин у воді;

б) реакція обміну, в якій бере участь вода;

в) процес взаємодії атомів або йонів з молекулами води;

г) процес розпаду води на йони;

д) правильної відповіді немає.

Правильна відповідь: В

4. Встановіть відповідність між типом кристалічної гратки та речовиною:

Тип кристалічної гратки:                            Речовина:

1) йонна                                                         а) С 

2) молекулярна                                             б) КСl

3) атомна                                                       в) Mg

4) металічна                                                  г) СO2      

Правильна відповідь: 1б, 2г, 3а, 4в

5. Встановіть відповідність між формулами гідроксиду та оксиду:

Формула оксиду                            Формула  гідроксиду                                  

1.E2O5                                                  a) HEO3 або H3EO4

2. E2O                                                  б) HEO або ЕОН 

3. E2O7                                                                            в) HEO4 або H5EO6

4. Е2О3

Правильна відповідь: 1а, 2б, 3в

6. Виберіть тип хімічного зв`язку в речовинах, що мають високу електропровідність і ковкість:

а) йонний

б) ковалентний полярний

в) ковалентний неполярний

г) металічний

Правильна відповідь: г

7. Яка речовина належить до неелектролітів?

А) К2СО3;   Б)NaNO3;  В) ВаCl2; Г) СО2.

Відповідь: Г.

8. Який колір універсального індикатора у водних розчинах кислот?

А) рожевий   Б) жовтий   В) фіолетовий   Г) синій

Відповідь: А.

9. Яким реактивом можна виявити хлорид-іони в розчині?

  А) AgNO3;  Б) Ag3PO4;  В) Ba(NO3)2; Г) Na2SO4.

Відповідь: А.

10. Установіть відповідність між речовинами, які беруть участь у хімічній реакції та причиною її перебігу :

 1.Ва(NO3)2  і  H2SO4                         А) утворення води

2.Na2CO3   і    HNO3                           Б) виділення газу  і утворення води

3. HNO3  і   NaOH                              В) випадання осаду

4.  HNO3  і  K2SO4                               Г) розчинення осаду

                                                             Д) реакція йонного обміну не  відбувається Відповідь: 1В, 2Б, 3А, 4Д.

 

 

Задачі

Задача 1.

Відносна молекулярна маса ортофосфату металу Ме3(PO4)n, який входить до складу кісток, у 1,89 раз більша за відносну молекулярну масу нітрату цього ж металу Me(NO3)n. Яка сіль входить до складу кісток?

Розв`язок:

Якщо формула ортофосфату металу Ме3(PO4)n, то метал двовалентний: формула фосфату металу Ме3(PO4)2, формула нітрату цього металу Me(NO3)2.

Складаємо таке відношення:

Ме3(PO4)2 = 1,89 · Me(NO3)2.

Позначимо невідомий метал через х, тоді:

3х + (31·2+ 16·8) = 1,89(х + 14·2 + 16·6)

3х + 190 = 1,89х + 234,36

1,11х = 44,36

х  40

Метал – кальцій, формула ортофосфату - Са3(PO4)2.

Задача 2.

Визначте метал, який плавиться в долоні, а у твердому стані легший за рідкий і плаває в розплаві, як лід у воді. Під час реакції 56,0 г його з достатньою кількістю кисню утворюється 75,2 г оксиду, в якому металічний елемент виявляє валентність ІІІ.

Розв`язок

1.     Складаємо рівняння хімічної реакції і надписуємо дані задачі:

56 г                75,2 г

4Ме + 3О2 = 2Ме2О3

4х г               4х + 96г

2.     Нехай Аr(Me) = x, тоді складаємо пропорцію за рівнянням хімічної реакції:

56(4х + 96) = 4х · 75,2

5376 = 300,8х – 224х

5376 = 76,8х

Х = 70

Цей метал – галій

 

Задача 3.

Масова частка Нітрогену в одному з його оксидів становить 30,43%. Густина парів цієї речовини за гелієм 23. Визначте хімічну формулу цього оксиду.

Розв`язок

1.     Обчислюємо молярну масу оксиду за формулою:

DHe(NxOy)  =    

M(He) = 4г/моль

M(NxOy) = 23 · 4г/моль = 92г/моль.

Обчислюємо масову частку Оксигену:

w(O) = 100% - 30,43% = 69,57%

Обчислюємо маси атомів Нітрогену й Оксигену:

m(N) = 92 · 0,3043 = 28 г.

m(О) = 92 · 0,6957 = 64 г.

Обчислюємо кількість речовини елементів за формулою:

M(N) = 14г/моль;       M(О) = 16г/моль

n(N)  =  = 2 моль;

n(О)  =  = 4 моль.

n(N) : n(O) = 2 : 4

Отже, формула оксиду N2O4.

 

  Задача 4.

З деякої сполуки масою 160 г, яка містить йони Fe3+, з допомогою хімічних реакцій отримали ферум (ІІІ) оксид масою 64 г. Визначте масову частку йонів Fe3+ у сполуці.

Розв`язок

2.     Обчислюємо кількість речовини Fe2O3 за формулою:

n  =    

M(Fe2O3) = 160г/моль

n(Fe2O3)  =  = 0,4  моль.

3.     Обчислюємо кількість речовини й масу йонів Fe3+:

n(Fe3+) = 2n(Fe2O3),

тому n(Fe3+) = 2 · 0,4 моль = 0,8 моль

M(Fe3+) = 56г/моль

m = n · M

m(Fe3+) = 0,8 моль · 56 г/моль=44,8 г.

Обчислюємо масову частку йонів Fe3+ за формулою:

  w(Fe3+)  =  · 100%.

 w(Fe3+)  =  · 100% = 28%.

Відповідь: масова частка йонів Fe3+ cтановить 28%.

 

Задача 5.

Обчисліть маси розчинів сульфатної кислоти з масовими частками розчиненої речовини 60% та 10%, які необхідно змішати для приготування 600 мл розчину густиною 1,218 г/см3 і масовою часткою кислоти 0,3.

Розвязок

1.   Обчислюємо масу розчину за формулою m =

mрозчину = 1,218 г/см3  · 600 см3 = 730,8 г.

2.     Масову частку кислоти в одержаному розчині визначаємо за формулою:

w(H2SO4) = .

Нехай m1(розчину) = х г, тоді m2(розчину) = (730, 8 – х) г, підставляємо у формулу:

0,3 =

х = 292,3

3.     Обчислюємо масу другого розчину:

m2(розчину) = 730,8 – 292,3 = 438,5 г.

Відповідь: маса першого розчину становить 292,3 г, другого – 438,5 г.

 

 

 

Немає коментарів:

Дописати коментар