четвер, 2 вересня 2021 р.

Календарно-тематичне планування уроків хімії - 10 клас - 2021-2022 н.р.

 

Календарно-тематичне планування уроків хімії

2021 – 2022 навчальний рік                                              10 клас

№ /

Дата

Тема уроку

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності

УЧЕНЬ/УЧЕНИЦЯ:

Практична частина

ПОВТОРЕННЯ ПОЧАТКОВИХ ПОНЯТЬ ПРО ОРГАНІЧНІ РЕЧОВИНИ     (6 год.)

1

Склад, властивості, застосування окремих представників насичених вуглеводнів (метан, етан).

 

Знаннєвий компонент:

називає  десять членів гомологічного ряду алканів (СН4 – С10Н22);

розуміє належність речовин за їхнім складом до вуглеводнів.

Діяльнісний компонент:

складає молекулярні, структурні і напівструктурні формули метану та дев’яти його гомологів (С2Н6 – С10Н22);

 рівняння реакцій: горіння (повного окиснення) вуглеводнів;

 заміщення для метану (хлорування).

Ціннісний компонент:

обґрунтовує застосування метану; роль органічних сполук у живій природі;

оцінює вплив на здоровя і довкілля окремих органічних речовин;

висловлює судження щодо необхідності знань про органічні сполуки для їх безпечного застосування.

 

2

Склад, властивості, застосування окремих представників вуглеводнів  (етен, етин).

 

Знаннєвий компонент:

розуміє належність речовин за їхнім складом до вуглеводнів.

Діяльнісний компонент:

складає молекулярні, структурні і напівструктурні формули етену, етину; рівняння реакцій: горіння (повного окиснення) вуглеводнів; приєднання для етену й етину (галогенування, гідрування).

Ціннісний компонент:

обґрунтовує застосування етену, етину; роль органічних сполук у живій природі;

оцінює вплив на здоровя і довкілля окремих органічних речовин;

висловлює судження щодо необхідності знань про органічні сполуки для їх безпечного застосування.

 

 3

Склад, властивості, застосування оксигеновмісних (метанол, етанол, гліцерол) органічних речовин.

Знаннєвий компонент:

розуміє належність речовин за їхнім складом до оксигеновмісних сполук.

Діяльнісний компонент:

складає молекулярні, структурні і напівструктурні формули метанолу, етанолу, гліцеролу;

рівняння реакцій, що описують хімічні властивості етанової кислоти (взаємодія з індикаторами, металами, лугами, солями з точки зору електролітичної дисоціації).

Ціннісний компонент:

обґрунтовує застосування метанолу, етанолу, гліцеролу;

 роль органічних сполук у живій природі;

оцінює вплив на здоровя і довкілля окремих органічних речовин;

висловлює судження щодо необхідності знань про органічні сполуки для їх безпечного застосування.

 

4

Склад, властивості, застосування оксигеновмісних (етанова кислота) і нітрогеновмісних (аміноетанова кислота) органічних речовин.

Знаннєвий компонент:

розуміє належність речовин за їхнім складом до оксигеновмісних, нітрогеновмісних сполук.

Діяльнісний компонент:

складає молекулярні, структурні і напівструктурні формули етанової та аміноетанової кислот;

рівняння реакцій, що описують хімічні властивості етанової кислоти (взаємодія з індикаторами, металами, лугами, солями з точки зору теорії електролітичної дисоціації).

Ціннісний компонент:

обґрунтовує застосування етанової кислоти;

роль органічних сполук у живій природі;

оцінює вплив на здоровя і довкілля окремих органічних речовин;

висловлює судження щодо необхідності знань про органічні сполуки для їх безпечного застосування.

 

5

Практична робота 5. Виявлення органічних сполук у харчових продуктах (якщо в 9 класі не провели).

Діяльнісний компонент: розв`язує експериментальні задачі, обираючи й обгрунтовуючи спосіб розв`язання;

 досліджує вміст певних органічних речовин у харчових продуктах;

дотримується правил поведінки учнів у хімічному кабінеті та правил безпеки під час роботи з хімічним посудом і обладнанням кабінету хімії.

Ціннісний компонент:  оцінює важливість знань щодо якісних реакцій для виявлення певних речовин у складі харчової продукції;

робить висновки на основі спостережень;

усвідомлює необхідність збереження власного здоров`я і довкілля при використанні хімічних речовин;

висловлює судження про роль експерименту в науці.

Практична робота 5. Виявлення органічних сполук у харчових продуктах.

6

Контроль і корекція знань.

 

 

Тема 1. ТЕОРІЯ БУДОВИ ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК   (3 год.)

7

Теорія будови органічних сполук. Залежність властивостей речовин від складу і хімічної будови молекул. Поняття про явище ізомерії та ізомери. Захист навчальних проектів:

1.Ізомери у природі.

2.Історія створення та розвитку теорії будови органічних сполук (Реалізація наскрізних змістових ліній: Екологічна безпека і сталий розвиток. Підприємливість і фінансова грамотність.)

 Знаннєвий компонент:

пояснює суть явища ізомерії;

 залежність властивостей речовин від складу і будови їхніх молекул на основі положень теорії будови органічних сполук.

Діяльнісний компонент:

характеризує суть теорії будови органічних сполук;

 використовує сучасні пристрої для добору хімічної інформації, її оброблення і збереження;

співпрацює з іншими;

виявляє ініціативу, генерує ідеї, бере відповідальність за прийняття рішень, веде діалог задля досягнення спільної мети;

бере участь в обговоренні питань, чітко, зрозуміло й образно висловлює свою думку;

складає усне й письмове повідомлення за темою проекту, виголошує його.

Ціннісний компонент:

висловлює судження про значення теорії будови органічних сполук для розвитку органічної хімії.

цінує наукову українську мову;

критично ставиться до повідомлень хімічного характеру в медійному просторі;

дотримується авторського права, етичних принципів поводження з інформацією;

створює інформаційні продукти хімічного змісту, популяризує хімічні знання;

вірить у себе, власні можливості.

Демонстрація 2. Моделі молекул ізомерів (у тому числі 3D-проектування).

8

Ковалентні карбон-карбонові зв’язки у молекулах органічних сполук: простий, подвійний, потрійний.

Класифікація органічних сполук.

Захист навчальних проектів:

3. 3D-моделі молекул органічних сполук (Реалізація наскрізних змістових ліній: Екологічна безпека і сталий розвиток. Підприємливість і фінансова грамотність.

 

Знаннєвий компонент:

наводить приклади органічних сполук із простими, подвійними, потрійними карбон-карбоновими зв’язками.

Діяльнісний компонент:

розрізняє органічні сполуки за якісним складом: вуглеводні, оксигено- і нітрогеновмісні речовини;

простий, подвійний, потрійний карбон-карбонові зв’язки.

Ціннісний компонент:

усвідомлює необхідність знання властивостей речовини для встановлення її впливу на власне здоров’я і довкілля;

робить висновки про багатоманітність органічних сполук на основі теорії хімічної будови.

Демонстрація

1. Моделі молекул органічних сполук (у тому числі 3D-проектування)

 

9

Розрахункові задачі.

1.Виведення молекулярної формули речовини за масовими частками елементів (Реалізація наскрізних змістових ліній: Підприємливість і фінансова грамотність.)

Діяльнісний компонент:

розв’язує задачі на виведення молекулярної формули речовини за масовими частками елементів, обґрунтовуючи обраний спосіб розв’язання.

 

Тема 2. ВУГЛЕВОДНІ  (12 год.)

10

Класифікація вуглеводнів. Алкани. Загальна формула алканів, структурна ізомерія, систематична номенклатура (Реалізація наскрізних змістових ліній: Здоров`я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток. Підприємливість і фінансова грамотність. Громадянська відповідальність.)

Знаннєвий компонент:

називає алкани за систематичною номенклатурою, загальні формули алканів;

пояснює суть структурної ізомерії вуглеводнів;

розпізнає структурні ізомери певної речовини;

наводить приклади насичених вуглеводнів, структурних формул ізомерів алканів.

Діяльнісний компонент:

розрізняє вуглеводні різних гомологічних рядів;

складає на основі загальної формули молекулярні формули вуглеводнів певного гомологічного ряду, структурні формули алканів, структурні формули ізомерів алканів за молекулярною формулою сполук.

 

11

Хімічні властивості алканів.

 (Реалізація наскрізних змістових ліній: Здоров`я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток. Підприємливість і фінансова грамотність. Громадянська відповідальність.)

Діяльнісний компонент

складає рівняння реакцій, які описують хімічні властивості алканів (термічний розклад, ізомеризація, галогенування);

характеризує хімічні властивості алканів;

установлює зв’язки між складом, будовою, властивостями, зберіганням, транспортуванням і застосуванням вуглеводнів та їхнім впливом на довкілля;

дотримується правил безпечного поводження з вуглеводнями і їхніми похідними у побуті.

Ціннісний компонент

робить висновки щодо властивостей речовин на підставі їхньої будови і про будову речовин на підставі їхніх властивостей;

оцінює пожежну небезпечність вуглеводнів.

Демонстрація 3. Відношення насичених вуглеводнів до лугів, кислот

12

Розрахункові задачі.

2. Виведення молекулярної формули речовини за загальною формулою гомологічного ряду і густиною або відносною густиною.

Діяльнісний компонент:

розв’язує задачі на виведення молекулярної формули речовини за загальною формулою гомологічного ряду та густиною або відносною густиною, обґрунтовуючи обраний спосіб розв’язання.

 

 

13

Узагальнення і систематизація із тем: “Теорія будови органічних сполук”, “Вуглеводні (алкани)” (Реалізація наскрізних змістових ліній: Екологічна безпека і сталий розвиток. Підприємливість і фінансова грамотність.)

 

 

14

Алкени й алкіни. Загальні та молекулярні формули алкенів і алкінів, структурна ізомерія, систематична номенклатура. (Реалізація наскрізних змістових ліній: Здоров`я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток.)

Знаннєвий компонент:

називає алкени і алкіни за систематичною номенклатурою; загальні формули алкенів, алкінів;

пояснює суть структурної ізомерії вуглеводнів;

розпізнає структурні ізомери певної речовини;

наводить приклади ненасичених вуглеводнів, структурних формул ізомерів алкенів і алкінів.

Діяльнісний компонент

розрізняє вуглеводні різних гомологічних рядів;

складає на основі загальної формули молекулярні формули вуглеводнів певного гомологічного ряду, структурні формули алкенів і алкінів, структурні формули ізомерів алкенів і алкінів за молекулярною формулою сполуки;

класифікує вуглеводні різних гомологічних рядів.

 

15

Хімічні властивості етену й етину.

 (Реалізація наскрізних змістових ліній: Здоров`я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток. Громадянська відповідальність.)

Знаннєвий компонент:

називає загальні формули алкенів, алкінів;

наводить приклади ненасичених вуглеводнів.

Діяльнісний компонент:

розрізняє вуглеводні різних гомологічних рядів;

складає рівняння реакцій, які описують хімічні властивості етену і етину (часткове окиснення,  приєднання галогеноводнів, гідратація).

установлює зв’язки між складом, будовою, властивостями вуглеводнів;

дотримується правил безпечного поводження з вуглеводнями і їхніми похідними у побуті.

Ціннісний компонент:

робить висновки щодо властивостей речовин на підставі їхньої будови і про будову речовин на підставі їхніх властивостей;

оцінює пожежну небезпечність вуглеводнів.

 

16

Розрахункові задачі 3. Виведення молекулярної формули речовини за масою, об’ємом, або кількістю речовини реагентів, або продуктів реакції  (Реалізація наскрізних змістових ліній: Підприємливість і фінансова грамотність.)

Діяльнісний компонент:

розв’язує задачі на виведення молекулярної формули речовини за масою, об’ємом або кількістю речовини реагентів або продуктів реакції, обґрунтовуючи обраний спосіб розв’язання.

 

17

Арени. Бензен: молекулярна і структурна формули, фізичні властивості. Хімічні властивості бензену.

(Реалізація наскрізних змістових ліній: Здоров`я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток.)

Знаннєвий компонент:

називає фізичні властивості бензену;

наводить приклади ароматичних вуглеводнів.

Діяльнісний компонент:

складає молекулярну і структурну формули бензену, рівняння реакцій, які описують хімічні властивості бензену (горіння, галогенування, гідрування).

характеризує хімічні властивості бензену;

дотримується правил безпечного поводження з вуглеводнями і їхніми похідними у побуті.

Ціннісний компонент:

робить висновки щодо властивостей речовин на підставі їхньої будови і про будову речовин на підставі їхніх властивостей;

оцінює пожежну небезпечність вуглеводнів.

 

18

Методи одержання алканів, етену, етину, бензену. Застосування вуглеводнів (Реалізація наскрізних змістових ліній: Здоров`я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток. Підприємливість і фінансова грамотність. Громадянська відповідальність.)

Діяльнісний компонент:

складає рівняння реакцій, які описують одержання алканів (гідрування алкенів, алкінів), етену (дегідрування етану), етину (дегідрування етану, етену, гідроліз кальцій  ацетиленіду), бензену (із етину, дегідрування н-гексану);

характеризує способи одержання алканів, етену та етину, бензену;

установлює зв’язки між складом, будовою, властивостями, зберіганням, транспортуванням і застосуванням вуглеводнів та їхнім впливом на довкілля;

дотримується правил безпечного поводження з вуглеводнями і їхніми похідними у побуті.

Ціннісний компонент:

усвідомлює необхідність збереження довкілля під час одержання і застосування вуглеводнів;

обґрунтовує застосування вуглеводнів їхніми властивостями;

оцінює пожежну небезпечність вуглеводнів; екологічні наслідки порушення технологій добування і застосування вуглеводнів та їхніх похідних;

висловлює судження про значення засобів захисту рослин і їхній вплив на здоров’я людей та довкілля за їх неправильного використання.

 

19

Розв’язування розрахункових задач (Реалізація наскрізних змістових ліній: Підприємливість і фінансова грамотність.)

Діяльнісний компонент:

розв’язує задачі на виведення молекулярної формули речовини за загальною формулою гомологічного ряду та густиною або відносною густиною, масою, об’ємом або кількістю речовини реагентів або продуктів реакції, обґрунтовуючи обраний спосіб розв’язання.

 

20

Контрольна робота 1

Контроль і корекція знань

 

21

Узагальнення і систематизація знань із теми “Вуглеводні”.

Захист навчальних проектів:

4. Октанове число та якість бензину.

5. Цетанове число дизельного палива.

6. Ароматичні сполуки навколо нас.

7. Смог як хімічне явище.

8. Коксування вугілля: продукти та їх використання.

9. Біогаз.

10. Вплив на довкілля вуглеводнів і їхніх похідних (Реалізація наскрізних змістових ліній: Здоров`я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток. Підприємливість і фінансова грамотність. Громадянська відповідальність.)

Діяльнісний компонент: використовує сучасні пристрої для добору хімічної інформації, її оброблення і збереження;

співпрацює з іншими;

виявляє ініціативу, генерує ідеї, бере відповідальність за прийняття рішень, веде діалог задля досягнення спільної мети;

бере участь в обговоренні питань, чітко, зрозуміло й образно висловлює свою думку;

складає усне й письмове повідомлення за темою проекту, виголошує його.

Ціннісний компонент: цінує наукову українську мову;

критично ставиться до повідомлень хімічного характеру в медійному просторі;

дотримується авторського права, етичних принципів поводження з інформацією;

створює інформаційні продукти хімічного змісту, популяризує хімічні знання;

вірить у себе, власні можливості.

 

Тема 3. ОКСИГЕНОВМІСНІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ  (16 год.)

22

Спирти. Поняття про характеристичну (функціональну) групу. Гідроксильна характеристична (функціональна) група. Насичені одноатомні спирти: загальна і структурні формули, ізомерія (пропанолів і бутанолів), систематична номенклатура. Водневий зв'язок, його вплив на фізичні властивості спиртів.

(Реалізація наскрізних змістових ліній: Здоров`я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток.)

Знаннєвий компонент:

називає загальну формулу та характеристичну (функціональну) групу спиртів, за систематичною номенклатурою спирти;

пояснює вплив характеристичної (функціональної) групи на фізичні властивості оксигеновмісних органічних сполук; водневого зв’язку на фізичні властивості оксигеновмісних органічних сполук;

наводить приклади спиртів і їхні тривіальні назви.

Діяльнісний компонент:

класифікує оксигеновмісні органічні сполуки за характеристичними групами;

складає молекулярні і структурні формули спиртів (за назвами і загальною формулою відповідного гомологічного ряду);

дотримується правил безпечного поводження з органічними речовинами.

 

 

23

Хімічні властивості насичених одноатомних спиртів. Одержання етанолу. (Реалізація наскрізних змістових ліній: Здоров`я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток. Підприємливість і фінансова грамотність. Громадянська відповідальність.)

Знаннєвий компонент:

називає за систематичною номенклатурою спирти;

пояснює вплив характеристичної (функціональної) групи на хімічні властивості оксигеновмісних органічних сполук.

Діяльнісний компонент:

складає рівняння реакцій, які описують хімічні властивості насичених одноатомних спиртів (повне і часткове окиснення, дегідратація, взаємодія з лужними металами, гідроген галогенідами), одержання етанолу (гідратація етену, бродіння глюкози);

характеризує хімічні властивості одноатомних насичених спиртів;

способи одержання етанолу;

прогнозує хімічні властивості оксигеновмісних органічних сполук на основі знань про властивості характеристичних (функціональних) груп;

установлює причинно-наслідкові зв’язки між складом, будовою, властивостями, застосуванням і впливом на довкілля оксигеновмісних органічних сполук; генетичні зв’язки між оксигеновмісними органічними сполуками;

дотримується правил безпечного поводження з органічними речовинами.

Ціннісний компонент:

робить висновки щодо властивостей оксигеновмісних органічних речовин на підставі їхньої будови і про будову оксигеновмісних речовин на підставі їхніх властивостей; на основі спостережень;

усвідомлює взаємозв’язок складу, будови, властивостей, застосування оксигеновмісних органічних речовин;

оцінює безпечність органічних речовин і приймає обґрунтоване рішення щодо їхнього використання.

Демонстрація 4. Окиснення етанолу до етаналю

24

Поняття про багатоатомні спирти на прикладі гліцеролу, його хімічні властивості (Реалізація наскрізних змістових ліній: Здоров`я і безпека. Підприємливість і фінансова грамотність.)

Знаннєвий компонент:

називає загальну формулу та характеристичну (функціональну) групу спиртів; за систематичною номенклатурою спирти;

пояснює вплив характеристичної (функціональної) групи на фізичні і хімічні властивості оксигеновмісних органічних сполук;

водневого зв’язку на фізичні властивості оксигеновмісних органічних сполук;

наводить приклади спиртів і їхні тривіальні назви.

Діяльнісний компонент:

складає рівняння реакцій, які описують хімічні властивості гліцеролу (повне окиснення, взаємодія з лужними металами);

прогнозує хімічні властивості оксигеновмісних органічних сполук на основі знань про властивості характеристичних (функціональних) груп;

установлює причинно-наслідкові зв’язки між складом, будовою, властивостями, застосуванням;

дотримується правил безпечного поводження з органічними речовинами.

Ціннісний компонент:

робить висновки щодо властивостей оксигеновмісних органічних речовин на підставі їхньої будови і про будову оксигеновмісних речовин на підставі їхніх властивостей; на основі спостережень;

усвідомлює взаємозв’язок складу, будови, властивостей, застосування оксигеновмісних органічних речовин;

оцінює безпечність органічних речовин і приймає обґрунтоване рішення щодо їхнього використання.

 

25

Фенол. Склад і будова молекули, фізичні та хімічні властивості.

 (Реалізація наскрізних змістових ліній: Здоров`я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток.)

Знаннєвий компонент:

пояснює вплив характеристичної (функціональної) групи на фізичні і хімічні властивості оксигеновмісних органічних сполук.

Діяльнісний компонент:

складає молекулярні і структурні формули фенолу; рівняння реакцій, які описують хімічні властивості фенолу (взаємодія з лужними металами, лугами, бромною водою);

порівнює будову і властивості сполук з різними характеристичними групами, одноатомних спиртів і фенолу;

прогнозує хімічні властивості оксигеновмісних органічних сполук на основі знань про властивості характеристичних (функціональних) груп;

установлює причинно-наслідкові зв’язки між складом, будовою, властивостями, застосуванням і впливом на довкілля оксигеновмісних органічних сполук;

дотримується правил безпечного поводження з органічними речовинами.

Ціннісний компонент:

робить висновки щодо властивостей оксигеновмісних органічних речовин на підставі їхньої будови і про будову оксигеновмісних речовин на підставі їхніх властивостей;

усвідомлює взаємозв’язок складу, будови, властивостей, застосування оксигеновмісних органічних речовин і їхнього впливу на довкілля; необхідність охорони довкілля від промислових відходів, що містять фенол;

оцінює безпечність органічних речовин і приймає обґрунтоване рішення щодо їхнього використання.

 

26

Альдегіди. Склад, будова молекул альдегідів. Альдегідна характеристична (функціональна) група. Загальна і структурні формули, систематична номенклатура та фізичні властивості альдегідів (Реалізація наскрізних змістових ліній: Здоров`я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток.)

Знаннєвий компонент:

називає загальну формулу та характеристичну (функціональну) групу альдегідів; за систематичною номенклатурою альдегіди;

пояснює вплив характеристичної (функціональної) групи на фізичні властивості оксигеновмісних органічних сполук; водневого зв’язку на фізичні властивості оксигеновмісних органічних сполук;

наводить приклади альдегідів і їхні тривіальні назви.

Діяльнісний компонент:

класифікує оксигеновмісні органічні сполуки за характеристичними групами;

складає молекулярні і структурні формули альдегідів (за назвами і загальною формулою відповідного гомологічного ряду);

дотримується правил безпечного поводження з органічними речовинами.

 

27

Хімічні властивості етаналю, його одержання.

 (Реалізація наскрізних змістових ліній: Здоров`я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток.)

Знаннєвий компонент:

пояснює вплив характеристичної (функціональної) групи на хімічні властивості оксигеновмісних органічних сполук.

Діяльнісний компонент:

складає рівняння реакцій, які описують хімічні властивості етаналю (часткове окиснення і відновлення);

 одержання етаналю (гідратація етину, окиснення етанолу);

порівнює будову і властивості сполук з різними характеристичними групами;

характеризує хімічні властивості етаналю; способи одержання етаналю;

прогнозує хімічні властивості оксигеновмісних органічних сполук на основі знань про властивості характеристичних (функціональних) груп;

установлює причинно-наслідкові зв’язки між складом, будовою, властивостями, застосуванням і впливом на довкілля оксигеновмісних органічних сполук; генетичні зв’язки між оксигеновмісними органічними сполуками;

виявляє наявність альдегідів;

дотримується правил безпечного поводження з органічними речовинами.

Ціннісний компонент:

робить висновки щодо властивостей оксигеновмісних органічних речовин на підставі їхньої будови і про будову оксигеновмісних речовин на підставі їхніх властивостей; на основі спостережень;

усвідомлює взаємозв’язок складу, будови, властивостей, застосування оксигеновмісних органічних речовин і їхнього впливу на довкілля;

оцінює безпечність органічних речовин і приймає обґрунтоване рішення щодо їхнього використання.

Демонстрації 5. Окиснення метаналю (етаналю) амоніачним розчином арґентум (I) оксиду (віртуально).

6. Окиснення метаналю (етаналю) свіжоодержаним купрум (II) гідроксидом (віртуально)

28

Розрахункові задачі.

4. Обчислення за хімічними рівняннями кількості речовини, маси або об’єму за кількістю речовини, масою або об’ємом реагенту, що містить певну частку домішок.

 (Реалізація наскрізних змістових ліній: Підприємливість і фінансова грамотність. Громадянська відповідальність.)

Діяльнісний компонент:

обчислює за хімічними рівняннями кількість речовини, масу або об’єм за кількістю речовини, масою або об’ємом реагенту, що містить певну частку домішок, обґрунтовуючи обраний спосіб розв’язання.

 

29

Карбонові кислоти, їх поширення у природі та класифікація. Карбоксильна характеристична (функціональна) група. Склад, будова молекул насичених одноосновних карбонових кислот, їхня загальна і структурні формули, ізомерія, систематична номенклатура і фізичні властивості.

 (Реалізація наскрізних змістових ліній: Здоров`я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток. Підприємливість і фінансова грамотність.)

Знаннєвий компонент:

називає загальну формулу та характеристичну (функціональну) групу карбонових кислот; за систематичною номенклатурою насичені одноосновні карбонові кислоти;

пояснює вплив характеристичної (функціональної) групи на фізичні властивості оксигеновмісних органічних сполук; водневого зв’язку на фізичні властивості оксигеновмісних органічних сполук;

наводить приклади насичених одноосновних карбонових кислот і їхні тривіальні назви; поширення оксигеновмісних органічних сполук у природі і харчових продуктах.

Діяльнісний компонент:

класифікує оксигеновмісні органічні сполуки за характеристичними групами;

складає молекулярні і структурні формули насичених одноосновних карбонових кислот (за назвами і загальними формулами відповідних гомологічних рядів);

дотримується правил безпечного поводження з органічними речовинами.

Ціннісний компонент:

оцінює безпечність органічних речовин і приймає обґрунтоване рішення щодо їхнього використання.

 

30

Хімічні властивості насичених одноосновних карбонових кислот. Реакція естерифікації. Одержання етанової кислоти.

 (Реалізація наскрізних змістових ліній: Здоров`я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток. Підприємливість і фінансова грамотність. Громадянська відповідальність.)

Знаннєвий компонент:

пояснює вплив характеристичної (функціональної) групи на хімічні властивості оксигеновмісних органічних сполук.

Діяльнісний компонент:

складає рівняння реакцій, які описують хімічні властивості одноосновних карбонових кислот (взаємодія з індикаторами, металами, лугами, солями, спиртами); одержання етанової кислоти (окиснення етаналю, етанолу);

порівнює хімічні властивості насичених одноосновних карбонових і неорганічних кислот;

характеризує хімічні властивості насичених одноосновних карбонових кислот; способи одержання  етанової кислоти;

прогнозує хімічні властивості оксигеновмісних органічних сполук на основі знань про властивості характеристичних (функціональних) груп;

установлює причинно-наслідкові зв’язки між складом, будовою, властивостями, застосуванням і впливом на довкілля оксигеновмісних органічних сполук; генетичні зв’язки між оксигеновмісними органічними сполуками;

виявляє наявність карбонових кислот;

дотримується правил безпечного поводження з органічними речовинами.

Ціннісний компонент:

робить висновки щодо властивостей оксигеновмісних органічних речовин на підставі їхньої будови і про будову оксигеновмісних речовин на підставі їхніх властивостей; на основі спостережень;

усвідомлює взаємозв’язок складу, будови, властивостей, застосування оксигеновмісних органічних речовин і їхнього впливу на довкілля;

оцінює безпечність органічних речовин і приймає обґрунтоване рішення щодо їхнього використання.

Лабораторний дослід 1.

Виявлення органічних кислот у харчових продуктах

31

Естери. Загальна і структурні формули, систематична номенклатура, фізичні властивості. Гідроліз естерів.

 (Реалізація наскрізних змістових ліній: Здоров`я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток. Підприємливість і фінансова грамотність. Громадянська відповідальність.)

Знаннєвий компонент:

 називає загальну формулу та характеристичну (функціональну) групу естерів; за систематичною номенклатурою естери;

наводить приклади естерів і їхні тривіальні назви; поширення оксигеновмісних органічних сполук у природі і харчових продуктах.

Діяльнісний компонент:

класифікує оксигеновмісні органічні сполуки за характеристичними групами;

складає молекулярні і структурні формули естерів (за назвами і загальною формулою відповідного гомологічного ряду); рівняння реакцій, які описують хімічні властивості естерів (гідроліз);

характеризує хімічні властивості естерів;

прогнозує хімічні властивості оксигеновмісних органічних сполук на основі знань про властивості характеристичних (функціональних) груп;

установлює причинно-наслідкові зв’язки між складом, будовою, властивостями, застосуванням; генетичні зв’язки між оксигеновмісними органічними сполуками;

дотримується правил безпечного поводження з органічними речовинами.

Ціннісний компонент:

робить висновки щодо властивостей оксигеновмісних органічних речовин на підставі їхньої будови і про будову оксигеновмісних речовин на підставі їхніх властивостей; на основі спостережень;

усвідомлює взаємозв’язок складу, будови, властивостей, застосування оксигеновмісних органічних речовин;

оцінює безпечність органічних речовин і приймає обґрунтоване рішення щодо їхнього використання.

Демонстрація 7. Ознайомлення зі зразками естерів 

32

Жири як представники естерів. Класифікація жирів, їхні хімічні властивості. (Реалізація наскрізних змістових ліній: Здоров`я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток. Підприємливість і фінансова грамотність. Громадянська відповідальність.)

Знаннєвий компонент:

наводить приклади жирів;  поширення оксигеновмісних органічних сполук у природі і харчових продуктах.

Діяльнісний компонент:

розрізняє насичені й ненасичені жири;

складає молекулярні і структурні формули жирів; рівняння реакцій, які описують хімічні властивості жирів (гідрування та лужний гідроліз);

характеризує хімічні властивості жирів;

прогнозує хімічні властивості оксигеновмісних органічних сполук на основі знань про властивості характеристичних (функціональних) груп;

установлює причинно-наслідкові зв’язки між складом, будовою, властивостями, застосуванням і впливом на довкілля оксигеновмісних органічних сполук; генетичні зв’язки між оксигеновмісними органічними сполуками;

дотримується правил безпечного поводження з органічними речовинами.

Ціннісний компонент:

робить висновки щодо властивостей оксигеновмісних органічних речовин на підставі їхньої будови і про будову оксигеновмісних речовин на підставі їхніх властивостей; на основі спостережень;

усвідомлює взаємозв’язок складу, будови, властивостей, застосування оксигеновмісних органічних речовин і їхнього впливу на довкілля;

висловлює судження щодо впливу продуктів органічного синтезу на здоровя людини;

розв’язує проблему власного раціонального харчування на основі знань про жири;

оцінює біологічне значення жирів для харчування людини; раціональне співвідношення вживання рослинних та тваринних жирів; безпечність органічних речовин і приймає обґрунтоване рішення щодо їхнього використання.

Демонстрації:

8. Відношення жирів до води й органічних розчинників.

9. Доведення ненасиченого характеру рідких жирів (віртуально)

33

Вуглеводи. Класифікація вуглеводів, їх утворення й поширення у природі (Реалізація наскрізних змістових ліній: Здоров`я і безпека. Підприємливість і фінансова грамотність.)

Знаннєвий компонент:

називає характеристичні (функціональні) групи спиртів, альдегідів;

пояснює вплив характеристичної (функціональної) групи на фізичні і хімічні властивості оксигеновмісних органічних сполук;

наводить приклади вуглеводів і їхні тривіальні назви; поширення оксигеновмісних органічних сполук у природі і харчових продуктах.

Діяльнісний компонент:

розрізняє моно-, ди-, полісахариди;

складає молекулярні і структурні формули вуглеводів; рівняння реакцій фотосинтезу, утворення сахарози, крохмалю і целюлози у природі.

Ціннісний компонент:

усвідомлює взаємозв’язок складу, будови, властивостей, застосування оксигеновмісних органічних речовин;

висловлює судження щодо впливу продуктів органічного синтезу на здоровя людини;

розв’язує проблему власного раціонального харчування на основі знань про вуглеводи;

оцінює біологічне значення вуглеводів для харчування людини.

 

34

Глюкоза. Молекулярна формула і її відкрита форма. Хімічні властивості глюкози.

(Реалізація наскрізних змістових ліній: Здоров`я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток. Підприємливість і фінансова грамотність. Громадянська відповідальність.)

Знаннєвий компонент:

пояснює вплив характеристичних (функціональних) груп на фізичні і хімічні властивості оксигеновмісних органічних сполук;

наводить приклади вуглеводів; поширення оксигеновмісних органічних сполук у природі і харчових продуктах.

Діяльнісний компонент:

складає молекулярні і структурні формули вуглеводів; рівняння реакцій, які описують хімічні властивості глюкози (часткове окиснення, відновлення воднем, бродіння спиртове і молочнокисле);

характеризує хімічні властивості вуглеводів; способи одержання глюкози;

прогнозує хімічні властивості оксигеновмісних органічних сполук на основі знань про властивості характеристичних (функціональних) груп;

установлює причинно-наслідкові зв’язки між складом, будовою, властивостями, застосуванням; генетичні зв’язки між оксигеновмісними органічними сполуками;

виявляє наявність глюкози;

дотримується правил безпечного поводження з органічними речовинами.

Ціннісний компонент:

робить висновки щодо властивостей оксигеновмісних органічних речовин на підставі їхньої будови і про будову оксигеновмісних речовин на підставі їхніх властивостей; на основі спостережень;

усвідомлює взаємозв’язок складу, будови, властивостей, застосування оксигеновмісних органічних речовин;

розв’язує проблему власного раціонального харчування на основі знань про вуглеводи;

оцінює біологічне значення вуглеводів для харчування людини.

Лабораторний дослід

2. Окиснення глюкози свіжоодержаним купрум (II) гідроксидом.

Демонстрація

10. Окиснення глюкози амоніачним розчином арґентум (I) оксиду (за відсутності реагентів – віртуально)

35

Сахароза, крохмаль і целюлоза: молекулярні формули, гідроліз (Реалізація наскрізних змістових ліній: Здоров`я і безпека. Підприємливість і фінансова грамотність. Громадянська відповідальність.)

Знаннєвий компонент:

пояснює вплив характеристичної (функціональної) групи на фізичні і хімічні властивості оксигеновмісних органічних сполук;

наводить приклади вуглеводів і їхні тривіальні назви;

поширення оксигеновмісних органічних сполук у природі і харчових продуктах.

Діяльнісний компонент:

розрізняє моно-, ди-, полісахариди; реакції естерифікації;

складає молекулярні формули вуглеводів; рівняння реакцій, які описують хімічні властивості сахарози, крохмалю і целюлози (молекулярні рівняння гідролізу);

порівнює будову і властивості крохмалю і целюлози; властивості натуральних і штучних волокон;

характеризує хімічні властивості вуглеводів; способи одержання сахарози, крохмалю і целюлози;

прогнозує хімічні властивості оксигеновмісних органічних сполук на основі знань про властивості характеристичних (функціональних) груп;

установлює причинно-наслідкові зв’язки між складом, будовою, властивостями, застосуванням і впливом на довкілля оксигеновмісних органічних сполук; генетичні зв’язки між оксигеновмісними органічними сполуками.

Ціннісний компонент:

робить висновки щодо властивостей оксигеновмісних органічних речовин на підставі їхньої будови і про будову оксигеновмісних речовин на підставі їхніх властивостей; на основі спостережень;

висловлює судження щодо впливу продуктів органічного синтезу на здоровя людини та екологічний стан довкілля;

розв’язує проблему власного раціонального харчування на основі знань про вуглеводи;

оцінює біологічне значення вуглеводів для харчування людини;

перевагу одягу з натуральних тканин; безпечність органічних речовин і приймає обґрунтоване рішення щодо їхнього використання.

 

36

Практична робота 1.

Розв’язування експериментальних задач(Реалізація наскрізних змістових ліній: Здоров`я і безпека.. Підприємливість і фінансова грамотність.)

Діяльнісний компонент:

розв’язує експериментальні задачі, обґрунтовуючи обраний спосіб розв’язання

Практична робота 1.  Розв’язування експериментальних задач

37

Узагальнення і систематизація знань із теми “Оксигеновмісні органічні сполуки”.

Захист навчальних проектів:

11. Екологічна безпечність застосування і одержання фенолу.

12. Виявлення фенолу в екстракті зеленого чаю або гуаші.

13. Вуглеводи у харчових продуктах: виявлення і біологічне значення.

14. Натуральні волокна рослинного походження: їх властивості, дія на організм людини, застосування.

15. Штучні волокна: їх застосування у побуті і промисловості.

16. Етери та естери в косметиці.

17. Біодизельне пальне(Реалізація наскрізних змістових ліній: Здоров`я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток. Підприємливість і фінансова грамотність. Громадянська відповідальність.)

Діяльнісний компонент: використовує сучасні пристрої для добору хімічної інформації, її оброблення і збереження;

співпрацює з іншими;

виявляє ініціативу, генерує ідеї, бере відповідальність за прийняття рішень, веде діалог задля досягнення спільної мети;

бере участь в обговоренні питань, чітко, зрозуміло й образно висловлює свою думку;

складає усне й письмове повідомлення за темою проекту, виголошує його.

Ціннісний компонент: цінує наукову українську мову;

критично ставиться до повідомлень хімічного характеру в медійному просторі;

дотримується авторського права, етичних принципів поводження з інформацією;

створює інформаційні продукти хімічного змісту, популяризує хімічні знання;

вірить у себе, власні можливості.

 

 

Тема 4. НІТРОГЕНОВМІСНІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ (6 год.)

38

Насичені й ароматичні аміни. Склад і будова молекул, назви найпростіших за складом сполук. Будова аміногрупи

(Реалізація наскрізних змістових ліній: Здоров`я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток. Громадянська відповідальність.)

Знаннєвий компонент:

називає загальні формули та характеристичні (функціональні) групи амінів;

пояснює структурні формули амінів; зміст понять: характеристична (функціональна) аміногрупа;

наводить приклади амінів.

Діяльнісний компонент:

розрізняє насичені й ароматичні аміни;

складає молекулярні та структурні формули амінів за назвами і загальними формулами;

класифікує  нітрогеновмісні органічні сполуки за характеристичними (функціональними) групами;

дотримується правил безпечного поводження з органічними речовинами.

Ціннісний компонент:

усвідомлює вплив аніліну та його похідних (вогненебезпечність, подразливість, отруйність) на довкілля та організм людини.

 

39

Аміни як органічні основи. Хімічні властивості метанаміну, аніліну. Одержання аніліну. Захист навчальних проектів:

20. Анілін – основа для виробництва барвників (Реалізація наскрізних змістових ліній: Здоров`я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток. Підприємливість і фінансова грамотність. Громадянська відповідальність.)

Знаннєвий компонент:

наводить приклади амінів.

Діяльнісний компонент:

розрізняє насичені й ароматичні аміни;

складає рівняння реакцій, які описують хімічні властивості метанаміну (горіння, взаємодія з водою і хлоридною кислотою), аніліну (взаємодія з хлоридною кислотою, бромною водою) та одержання аніліну (відновлення нітробензену);

характеризує хімічні властивості метанаміну, аніліну;

установлює причинно-наслідкові зв’язки між складом, будовою, властивостями нітрогеновмісних органічних сполук;

дотримується правил безпечного поводження з органічними речовинами.

Ціннісний компонент:

обґрунтовує застосування речовин їхніми властивостями;

робить висновки про властивості амінів, виходячи з будови молекул речовин.

Демонстрації:

11. Взаємодія аніліну із хлоридною кислотою (віртуально).

12. Взаємодія аніліну із бромною водою (віртуально)

40

Амінокислоти: склад і будова молекул, загальні та структурні формули, характеристичні (функціональні) групи, систематична номенклатура. Пептидна група. Хімічні властивості аміноетанової кислоти. Пептиди. (Реалізація наскрізних змістових ліній: Здоров`я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток.)

Знаннєвий компонент:

називає загальні формули та характеристичні (функціональні) групи амінокислот;

пояснює структурні формули амінокислот; амфотерність амінокислот; зміст понять: пептидна група, поліпептид;

наводить приклади амінокислот.

Діяльнісний компонент:

складає молекулярні та структурні формули амінокислот за назвами і загальними формулами; рівняння реакцій, які описують хімічні властивості аміноетанової кислоти (взаємодія з натрій гідроксидом, хлоридною кислотою, утворення дипептиду);

класифікує нітрогеновмісні органічні сполуки за характеристичними (функціональними) групами;

прогнозує хімічні властивості амінокислот, зумовлені особливостями будови їхніх молекул;

характеризує хімічні властивості аміноетанової кислоти;  біологічну роль амінокислот;

установлює причинно-наслідкові зв’язки між складом, будовою, властивостями нітрогеновмісних органічних сполук.

Ціннісний компонент:

висловлює судження про вплив окремих нітрогеновмісних органічних сполук на організм людини;

обґрунтовує застосування речовин їхніми властивостями;

оцінює біологічне значення амінокислот;

робить висновки про властивості амінокислот, виходячи з будови молекул речовин, і про будову речовин, виходячи з їхніх властивостей; на основі спостережень.

 

41

Білки як високомолекулярні сполуки. Хімічні властивості білків (без запису рівнянь реакцій).

Захист навчальних проектів:

19. Натуральні волокна тваринного походження: їх властивості, дія на організм людини, застосування.

21. Синтез білків.

22. Збалансоване харчування – запорука здорового життя.

23. Виведення плям органічного походження(Реалізація наскрізних змістових ліній: Здоров`я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток. Підприємливість і фінансова грамотність. Громадянська відповідальність.)

Знаннєвий компонент:

наводить приклади білків.

Діяльнісний компонент

характеризує хімічні властивості білків (гідроліз, кольорові реакції); біологічну роль білків;

установлює причинно-наслідкові зв’язки між складом, будовою, властивостями нітрогеновмісних органічних сполук. Діяльнісний компонент: використовує сучасні пристрої для добору хімічної інформації, її оброблення і збереження;

співпрацює з іншими;

виявляє ініціативу, генерує ідеї, бере відповідальність за прийняття рішень, веде діалог задля досягнення спільної мети;

бере участь в обговоренні питань, чітко, зрозуміло й образно висловлює свою думку;

складає усне й письмове повідомлення за темою проекту, виголошує його.

Ціннісний компонент:

висловлює судження про вплив окремих нітрогеновмісних органічних сполук на організм людини;

оцінює біологічне значення білків;

розв’язує проблему власного раціонального харчування на основі знань про білки;

робить висновки про властивості білків, виходячи з будови молекул речовин, і про будову речовин, виходячи з їхніх властивостей; на основі спостережень;

цінує наукову українську мову;

критично ставиться до повідомлень хімічного характеру в медійному просторі;

дотримується авторського права, етичних принципів поводження з інформацією;

створює інформаційні продукти хімічного змісту, популяризує хімічні знання;

вірить у себе, власні можливості.

Лабораторні досліди

 3. Біуретова реакція.

4.Ксантопротеїнова реакція

42

Розв’язування розрахункових задач

(Реалізація наскрізних змістових ліній: Екологічна безпека і сталий розвиток. Підприємливість і фінансова грамотність.)

Діяльнісний компонент:

розв’язує задачі на виведення молекулярної формули речовини за масовими частками елементів, обґрунтовуючи обраний спосіб розв’язання; на виведення молекулярної формули речовини за масою, об’ємом або кількістю речовини реагентів або продуктів реакції, обґрунтовуючи обраний спосіб розв’язання.

обчислює за хімічними рівняннями кількість речовини, масу або об’єм за кількістю речовини, масою або об’ємом реагенту, що містить певну частку домішок, обґрунтовуючи обраний спосіб розв’язання.

 

43

Контрольна робота 2

Контроль і корекція знань

 

Тема 5. СИНТЕТИЧНІ ВИСОКОМОЛЕКУЛЯРНІ РЕЧОВИНИ І ПОЛІМЕРНІ МАТЕРІАЛИ НА ЇХ ОСНОВІ (4 год.)

44

Синтетичні високомолекулярні речовини. Полімери. Реакції полімеризації та поліконденсації. Пластмаси.

Захист навчальних проектів:

27. Перспективи одержання і застосування полімерів із наперед заданими властивостями.

28. Дослідження маркування виробів із полімерних матеріалів і пластмас.

29. Виготовлення виробів із пластикових пляшок (Реалізація наскрізних змістових ліній: Здоров`я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток. Підприємливість і фінансова грамотність. Громадянська відповідальність.)

Знаннєвий компонент:

пояснює суть поняття полімер; реакцій полімеризації і поліконденсації як способів добування полімерів;

наводить приклади синтетичних високомолекулярних речовин і полімерних матеріалів на їх основі; рівнянь реакцій полімеризації і поліконденсації.

Діяльнісний компонент:

розрізняє реакції полімеризації і поліконденсації; пластмаси;

дотримується правил безпечного поводження з синтетичними матеріалами;

 використовує сучасні пристрої для добору хімічної інформації, її оброблення і збереження;

співпрацює з іншими;

виявляє ініціативу, генерує ідеї, бере відповідальність за прийняття рішень, веде діалог задля досягнення спільної мети;

бере участь в обговоренні питань, чітко, зрозуміло й образно висловлює свою думку;

складає усне й письмове повідомлення за темою проекту, виголошує його.

Ціннісний компонент: цінує наукову українську мову;

критично ставиться до повідомлень хімічного характеру в медійному просторі;

дотримується авторського права, етичних принципів поводження з інформацією;

створює інформаційні продукти хімічного змісту, популяризує хімічні знання;

вірить у себе, власні можливості.

Демонстрація 13. Зразки пластмас

45

Каучуки, ґума

(Реалізація наскрізних змістових ліній: Здоров`я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток. Підприємливість і фінансова грамотність. Громадянська відповідальність.)

Знаннєвий компонент:

наводить приклади синтетичних високомолекулярних речовин і полімерних матеріалів на їх основі.

Діяльнісний компонент:

розрізняє каучуки, гуму;

описує властивості полімерних матеріалів;

установлює причинно-наслідкові зв’язки між складом, будовою, властивостями та застосуванням полімерів.

Демонстрація

13. Зразки каучуків, ґуми

46

Найпоширеніші полімери і сфери їхнього використання їх. Вплив полімерних матеріалів на здоров’я людини і довкілля. Проблеми утилізації полімерів і пластмас у контексті сталого розвитку суспільства.

Захист навчальних проектів:

25. Рециклінг як єдиний цивілізований спосіб утилізації твердих побутових відходів.

26. Переробка побутових відходів в Україні й у розвинених країнах світу(Реалізація наскрізних змістових ліній: Здоров`я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток. Підприємливість і фінансова грамотність. Громадянська відповідальність.)

Знаннєвий компонент:

пояснює суть поняття полімер;

наводить приклади синтетичних високомолекулярних речовин і полімерних матеріалів на їх основі; рівнянь реакцій полімеризації і поліконденсації.

Діяльнісний компонент:

описує властивості полімерних матеріалів;

порівнює пластмаси;

установлює причинно-наслідкові зв’язки між складом, будовою, властивостями та застосуванням полімерів;

дотримується правил безпечного поводження з синтетичними матеріалами; використовує сучасні пристрої для добору хімічної інформації, її оброблення і збереження;

співпрацює з іншими;

виявляє ініціативу, генерує ідеї, бере відповідальність за прийняття рішень, веде діалог задля досягнення спільної мети;

бере участь в обговоренні питань, чітко, зрозуміло й образно висловлює свою думку;

складає усне й письмове повідомлення за темою проекту, виголошує його.

Ціннісний компонент:

обґрунтовує значення полімерів у створенні нових матеріалів.

цінує наукову українську мову;

критично ставиться до повідомлень хімічного характеру в медійному просторі;

дотримується авторського права, етичних принципів поводження з інформацією;

створює інформаційні продукти хімічного змісту, популяризує хімічні знання;

вірить у себе, власні можливості.

Демонстрація 13. Зразки пластмас

47

Синтетичні волокна. Фізичні властивості й застосування.

Захист навчальних проектів:

24. Синтетичні волокна: їх значення, застосування у побуті і промисловості (Реалізація наскрізних змістових ліній: Здоров`я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток. Підприємливість і фінансова грамотність. Громадянська відповідальність.)

Діяльнісний компонент:

розрізняє синтетичні волокна;

порівнює природні, штучні і синтетичні волокна;

установлює причинно-наслідкові зв’язки між складом, будовою, властивостями та застосуванням;

використовує сучасні пристрої для добору хімічної інформації, її оброблення і збереження;

співпрацює з іншими;

виявляє ініціативу, генерує ідеї, бере відповідальність за прийняття рішень, веде діалог задля досягнення спільної мети;

бере участь в обговоренні питань, чітко, зрозуміло й образно висловлює свою думку;

складає усне й письмове повідомлення за темою проекту, виголошує його.

Ціннісний компонент:

обґрунтовує значення полімерів у створенні синтетичних волокон.

цінує наукову українську мову;

критично ставиться до повідомлень хімічного характеру в медійному просторі;

дотримується авторського права, етичних принципів поводження з інформацією;

створює інформаційні продукти хімічного змісту, популяризує хімічні знання;

вірить у себе, власні можливості.

 

Тема 6. БАГАТОМАНІТНІСТЬ І ЗВ’ЯЗКИ МІЖ КЛАСАМИ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН  (5 год.)

48

Зв’язки між класами органічних речовин(Реалізація наскрізних змістових ліній: Здоров`я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток. Підприємливість і фінансова грамотність. Громадянська відповідальність.)

Знаннєвий компонент:

пояснює причини багатоманітності органічних речовин;

наводить приклади гомологів та ізомерів; сполук із простими і кратними зв’язками; сполук з різними характеристичними (функціональними) групами.

Діяльнісний компонент:

розрізняє органічні сполуки за належністю до відповідних гомологічних рядів;

складає рівняння реакцій, які характеризують генетичні зв’язки органічних сполук;

досліджує наявність органічних кислот у продуктах харчування за допомогою індикаторів;

установлює зв’язки між класами органічних сполук;

використовує знання про органічні сполуки для пояснення їх різноманітності;

дотримується правил безпечного поводження з органічними речовинами.

Ціннісний компонент:

висловлює судження про можливості використання органічних сполук залежно від їхніх властивостей;

робить висновки про важливість знань про органічні сполуки.

 

49

Загальні поняття про біологічно активні речовини (вітаміни, ферменти).

 (Реалізація наскрізних змістових ліній: Здоров`я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток. Підприємливість і фінансова грамотність. Громадянська відповідальність.)

Знаннєвий компонент:

наводить приклади природних та синтетичних біологічно активних речовин.

Діяльнісний компонент:

використовує знання про органічні сполуки для пояснення їх різноманітності;

дотримується правил безпечного поводження з органічними речовинами.

Ціннісний компонент:

усвідомлює необхідність знання властивостей речовини для встановлення її впливу на власне здоров’я;

оцінює значення біологічно активних речовин для організму людини;

робить висновки про важливість знань про органічні сполуки.

 

50

Роль органічної хімії у розв’язуванні сировинної, енергетичної, продовольчої проблем, у створенні нових матеріалів.

(Реалізація наскрізних змістових ліній: Здоров`я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток. Підприємливість і фінансова грамотність. Громадянська відповідальність.)

Ціннісний компонент:

усвідомлює необхідність знання властивостей речовини для встановлення її впливу на власне здоров’я і довкілля; роль органічної хімії у розв’язуванні сировинної, енергетичної, продовольчої проблем, створенні нових матеріалів;

популяризує хімічні знання;

усвідомлює право на власний вибір і прийняття рішення; відповідальність за збереження довкілля від шкідливих викидів;

висловлює судження про можливості використання органічних сполук залежно від їхніх властивостей;

обґрунтовує значення органічних речовин у створенні нових матеріалів;

робить висновки про важливість знань про органічні сполуки.

 

51

Узагальнення і систематизація знань із теми “Багатоманітність і зв’язки між класами органічних речовин”.

Захист навчальних проектів:

30.  Найважливіші хімічні виробництва органічної хімії в Україні.

31. Доцільність і шкідливість біологічно активних добавок.

 (Реалізація наскрізних змістових ліній: Здоров`я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток. Підприємливість і фінансова грамотність. Громадянська відповідальність.)

Діяльнісний компонент: використовує сучасні пристрої для добору хімічної інформації, її оброблення і збереження;

співпрацює з іншими;

виявляє ініціативу, генерує ідеї, бере відповідальність за прийняття рішень, веде діалог задля досягнення спільної мети;

бере участь в обговоренні питань, чітко, зрозуміло й образно висловлює свою думку;

складає усне й письмове повідомлення за темою проекту, виголошує його.

Ціннісний компонент: цінує наукову українську мову;

критично ставиться до повідомлень хімічного характеру в медійному просторі;

дотримується авторського права, етичних принципів поводження з інформацією;

створює інформаційні продукти хімічного змісту, популяризує хімічні знання;

вірить у себе, власні можливості.

 

 

52

Підсумковий урок

 

 

 

Немає коментарів:

Дописати коментар