четвер, 2 вересня 2021 р.

Календарно-тематичне планування уроків хімії - 8 клас - 2 варіант - 2021-2022 н.р.

 

Календарно-тематичне планування уроків хімії

2021 – 2022 навчальний рік                              8 клас

№ /

Дата

Тема уроку

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності

УЧЕНЬ/УЧЕНИЦЯ:

Практична частина

ПОВТОРЕННЯ НАЙВАЖЛИВІШИХ ПИТАНЬ КУРСУ ХІМІЇ 7 КЛАСУ             (8 ГОД)

1

Найважливіші хімічні поняття. Прості й складні речовини (кисень, вода). Реакція розкладу, сполучення.

 (Реалізація наскрізних змістових ліній: Здоров`я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток. Підприємливість і фінансова грамотність. Громадянська відповідальність.)

Знаннєвий компонент: називає хімічні елементи (не менше 20) за сучасною науковою українською номенклатурою, записує їхні символи; найпоширеніші хімічні елементи в природі;

наводить приклади формул і назв простих (метали і неметали) і складних (оксидів, кислот, основ) речовин; рівнянь реакцій: добування кисню з гідроген пероксиду і води; кисню з воднем, вуглецем, сіркою, магнієм, залізом, міддю, метаном, гідроген сульфідом, води з кальцій оксидом, натрій оксидом, фосфор (V) оксидом, карбон (ІV) оксидом; реакцій розкладу і сполучення

Ціннісний компонент: критично ставиться до власних знань і умінь з хімії

 

2

Прості й складні речовини (кисень, вода). Реакція розкладу, сполучення. (Реалізація наскрізних змістових ліній: Здоров`я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток.

Знаннєвий компонент: наводить приклади простих і складних речовин.

Діяльнісний компонент: розрізняє прості і складні речовини;

володіє знаннями про властивості кисню і води;

складає рівняння реакцій взаємодії кисню і води з іншим речовинами.

 

3

Відносна молекулярна маса, її обчислення за хімічною формулою. Масова частка елемента в складній речовині.

 (Реалізація наскрізних змістових ліній: Підприємливість і фінансова грамотність. Громадянська відповідальність.)

Діяльнісний компонент: обчислює відносну молекулярну масу речовини за її формулою, масову частку елемента в складній речовині.

 Ціннісний компонент: критично ставиться до власних знань і умінь з хімії

 

4

Масова частка елемента в складній речовині. (Реалізація наскрізних змістових ліній: Здоров`я і безпека. Громадянська відповідальність.)

 

Діяльнісний компонент: обчислює масову частку елемента в складній речовині та масу елемента в складній речовині  за його масовою часткою, обираючи і обгрунтовуючи спосіб розв`язку.

 

5

Кількісний склад розчину. Масова частка розчиненої речовини. Обчислення масової частки, маси розчиненої речовини, маси і об`єму води в розчині. (Реалізація наскрізних змістових ліній: Підприємливість і фінансова грамотність. Громадянська відповідальність.)

Знаннєвий компонент: наводить приклади водних розчинів.

Діяльнісний компонент: розрізняє розчинник і розчинену речовину;

обчислює масову частку і масу розчиненої речовини, масу і об`єм води в розчині, обираючи і обгрунтовуючи спосіб розв`язання.

 

6

Взаємодія води з оксидами. Поняття про кислоти й основи. Поняття про індикатори. (Реалізація наскрізних змістових ліній: Здоров`я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток.)

Діяльнісний компонент: складає рівняння реакцій взаємодії води з оксидами;

розпізнає дослідним шляхом кислоти і луги.

 

7

Розв`язування розрахункових задач.

Діяльнісний компонент: розв`язує розрахункові задачі вивчених типів.

 

8

Коригуюча контрольна робота.

 

 

Тема 1. БУДОВА АТОМА. ПЕРІОДИЧНИЙ ЗАКОН І ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

(12 год)

9

Короткі історичні відомості про спроби класифікації хімічних елементів. Поняття про лужні, інертні елементи, галогени.

(Реалізація наскрізних змістових ліній: Екологічна безпека і сталий розвиток. Громадянська відповідальність.)

Знаннєвий компонент: наводить приклади лужних, інертних елементів, галогенів.

Ціннісний компонент: усвідомлює значення прийому класифікації в науці.

Демонстрація

1.Періодична система хімічних елементів (довга і коротка форми)

10

Будова атома. Склад атомних ядер (протони і нейтрони). Протонне число. Нуклонне число.

(Реалізація наскрізних змістових ліній: Громадянська відповідальність.)

Знаннєвий компонент: характеризує будову атома.

Діяльнісний компонент: розрізняє атомне ядро, електрони, протони, нейтрони, проводить розрахунки відповідно до положення хімічного елемента в періодичній системі хімічних елементів.

Демонстрація

2. Модель атомів (віртуальні 3D)

11

Сучасне формулювання періодичного закону.

(Реалізація наскрізних змістових ліній: Громадянська відповідальність.)

Знаннєвий компонент: формулює періодичний закон.

Діяльнісний компонент:  обгрунтовує фізичну суть періодичного закону;

Ціннісний компонент: оцінює значення періодичного закону як одного із фундаментальних законів природи.

Демонстрація

1.Періодична система хімічних елементів (довга і коротка форми)

12

Періодична система хімічних елементів, її структура. (Реалізація наскрізних змістових ліній: Громадянська відповідальність.)

Знаннєвий компонент: має уявлення про довгу і коротку структуру періодичної системи.  

Діяльнісний компонент: розрізняє малі і великі періоди, головні (А) та побічні (Б) підгрупи періодичної системи, металічні та неметалічні елементи;

Демонстрація1.

Періодична система хімічних елементів (довга і коротка форми)

13

Будова електронних оболонок атомів хімічних елементів 1-20.

(Реалізація наскрізних змістових ліній: Громадянська відповідальність.)

 

Знаннєвий компонент: знає закономірність розподілу електронів на електронних оболонках атомів.

Діяльнісний компонент: записує електронні та графічні електронні формули атомів 20 хімічних елементів.

Демонстрація

1.Періодична система хімічних елементів (довга і коротка форми)

14

Стан електронів  у атомів. Електронні орбіталі. Енергетичні рівні та підрівні: їх заповнення електронами в атомах хімічних елементів 1-20.

(Реалізація наскрізних змістових ліній: Громадянська відповідальність.)

Знаннєвий компонент:

Діяльнісний компонент: характеризує розподіл електронів за енергетичними рівнями та підрівнями в атомах перших 20 хімічних елементів.

Демонстрація

3. Форми електронних орбіталей (віртуальні 3D)

15-16

Електронні та графічні електронні формули атомів хімічних елементів 1-20. Поняття про радіус атома.

(Реалізація наскрізних змістових ліній: Громадянська відповідальність.)

 

Знаннєвий компонент: записує електронні та графічні формули атомів 20 хімічних елементів;

пояснює періодичність зміни властивостей хімічних елементів (№ 1 – 20); залежність характеру елементів та властивостей їхніх сполук від електронної будови атомів.

Діяльнісний компонент: характеризує розподіл електронів за енергетичними рівнями та підрівнями в атомах перших 20 хімічних елементів.

 

17

Характеристика хімічних елементів 1-20 за їхнім місцем у періодичній системі та будовою атома.

(Реалізація наскрізних змістових ліній: Громадянська відповідальність.).

Знаннєвий компонент: пояснює залежність характеру елементів та властивостей їхніх сполук від електронної будови атомів

Діяльнісний компонент: аналізує інформацію, закладену в періодичній системі, та використовує її для характеристики хімічного елемента;

характеризує елементи №1 -20  за їх місцем у періодичній системі.

 

18

Значення періодичного закону.

(Реалізація наскрізних змістових ліній: Підприємливість і фінансова грамотність).

Знаннєвий компонент: формулює періодичний закон.

Діяльнісний компонент: відповідно до набутих знань орієнтується в періодичній системі хімічних елементів

Ціннісний компонент: усвідомлює значення періодичного закону для розвитку науки.

 

19

Захист навчальних проектів:

1. Із історії відкриття періодичної системи хімічних елементів.

2. Форми періодичної системи хімічних елементів.

3. Хімічні елементи в літературних творах.

4. Цікаві історичні факти з відкриття і походження назв хімічних елементів.

(Реалізація наскрізних змістових ліній: Здоров`я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток. Підприємливість і фінансова грамотність. Громадянська відповідальність.)

 

Діяльнісний компонент: використовує сучасні пристрої для добору хімічної інформації, її оброблення і збереження;

співпрацює з іншими;

виявляє ініціативу, генерує ідеї, бере відповідальність за прийняття рішень, веде діалог задля досягнення спільної м ети;

бере участь в обговоренні питань, чітко, зрозуміло й образно висловлює свою думку;

складає усне й письмове повідомлення за темою проекту, виголошує його.

Ціннісний компонент: цінує наукову українську мову;

критично ставиться до повідомлень хімічного характеру в медійному просторі;

дотримується авторського права, етичних принципів поводження з інформацією;

створює інформаційні продукти хімічного змісту, популяризує хімічні знання;

вірить у себе, власні можливості.

 

20

Узагальнення та систематизація знань з теми “Будова атома. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів

Діяльнісний компонент: володіє знаннями про будову атома, періодичну систему.

 

Тема 2. ХІМІЧНИЙ ЗВ'ЯЗОК І БУДОВА РЕЧОВИНИ           (9 год)

21

Природа хімічного зв’язку. Електронегативність елементів.

 (Реалізація наскрізних змістових ліній: Здоров`я і безпека.)

Знаннєвий компонент: розуміє утворення хімічного зв`язку, електронегативність хімічних елементів на основі їх положення в періодичній системі, ряді електронегативності.

Діяльнісний компонент:  прогнозує електронегативність хімічних елементів відповідно до їх  положення  в періодичній системі хімічних елементів.

Ціннісний компонент: усвідомлює значення  електронегативності елементів для утворення різних сполук.

 

22

Ковалентний зв'язок, його утворення. Полярний і неполярний ковалентний зв'язок. Електронні формули молекул(Реалізація наскрізних змістових ліній: Здоров`я і безпека. Громадянська відповідальність. Екологічна безпека і сталий розвиток.)

Знаннєвий компонент: наводить приклади сполук з ковалентним полярним і неполярним хімічним зв`язком;

Пояснює утворення ковалентного полярного і неполярного зв`язку.

Діяльнісний компонент: складає електронні формули молекул, утворених за допомогою ковалентного зв`язку;

характеризує особливості ковалентного зв`язку;

визначає тип ковалентного зв`язку в типових випадках.

 

23

Йони. Йонний зв'язок, його утворення.

(Реалізація наскрізних змістових ліній: Здоров`я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток.

 

Знаннєвий компонент: наводить приклади сполук з йонним зв`язком;

пояснює утворення йонного зв`язку;

Діяльнісний компонент: характеризує особливості йонного зв`язку

Ціннісний компонент: обгрунтовує властивості сполук відповідно до  типу хімічного зв`язку.

 

24

Кристалічні ґратки. Атомні, молекулярні та йонні кристали. (Реалізація наскрізних змістових ліній: Здоров`я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток. Підприємливість і фінансова грамотність).

Знаннєвий компонент: називає типи кристалічних граток;

наводить приклади сполук з атомними, молекулярними та йонними кристалічними гратками.

Діяльнісний компонент: характеризує особливості кристалічної будови речовин з різними видами хімічного зв`язку.

Ціннісний компонент: робить висновки про тип кристалічних граток речовин на основі виду хімічного зв`язку в них.

Демонстрація:

4. Моделі кристалічних ґраток різних типів.

5. Зразки речовин атомної, молекулярної та йонної будови

25

Залежність фізичних властивостей речовин від типів кристалічних ґраток.

(Реалізація наскрізних змістових ліній: Екологічна безпека і сталий розвиток. Підприємливість і фінансова грамотність.

Діяльнісний компонент: прогнозує фізичні властивості та практичне використання речовин залежно від виду хімічного зв`язку і типу кристалічних граток.

Ціннісний компонент: робить висновки про тип кристалічних граток речовин на основі виду хімічного зв`язку в них.

Лабораторний дослід1. Ознайомлення з фізичними властивостями речовин атомної, молекулярної та йонної будови

26

Практична робота1.

Дослідження фізичних властивостей речовин з різними типами кристалічних ґраток (наприклад: цукру, кухонної солі, графіту).

Ціннісний компонент: обгрунтовує фізичні властивості речовин залежно від типів кристалічних граток на основі власних досліджень;

формулює відповідні висновки;

дотримується правил поведінки учнів у хімічному кабінеті та правил безпеки під час роботи з лабораторним посудом і обладнанням.

Практична робота1. Дослідження фізичних властивостей речовин з різними типами кристалічних ґраток (наприклад: цукру, кухонної солі, графіту).

27

Захист навчальних проектів:

5. Використання кристалів у техніці.

6. Кристали: краса і користь.

(Реалізація наскрізних змістових ліній: Здоров`я і безпека. Громадянська відповідальність. Екологічна безпека і сталий розвиток. Підприємливість і фінансова грамотність).

 

Діяльнісний компонент: використовує сучасні пристрої для добору хімічної інформації, її оброблення і збереження;

співпрацює з іншими;

виявляє ініціативу, генерує ідеї, бере відповідальність за прийняття рішень, веде діалог задля досягнення спільної мети;

бере участь в обговоренні питань, чітко, зрозуміло й образно висловлює свою думку;

складає усне й письмове повідомлення за темою проекту, виголошує його.

Ціннісний компонент: цінує наукову українську мову;

критично ставиться до повідомлень хімічного характеру в медійному просторі;

дотримується авторського права, етичних принципів поводження з інформацією;

створює інформаційні продукти хімічного змісту, популяризує хімічні знання;

вірить у себе, власні можливості.

 

28

Узагальнення та систематизація знань з теми Хімічний зв'язок і будова речовини

 Діяльнісний компонент:  володіє знаннями про типи хімічних зв`язків;

визначає хімічний зв'язок у різних речовинах.

 

29

Контрольна робота 1

 

 

Тема 3. КІЛЬКІСТЬ РЕЧОВИНИ. РОЗРАХУНКИ ЗА ХІМІЧНИМИ ФОРМУЛАМИ (9 год)

30

Кількість речовини. Моль – одиниця кількості речовини. Стала Авогадро.

(Реалізація наскрізних змістових ліній: Здоров`я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток. Підприємливість і фінансова грамотність).  

Знаннєвий компонент: називає одиницю вимірювання кількості речовини, сталу Авогадро;

пояснює суть фізичної величини кількості речовини.  

Діяльнісний компонент:  обчислює кількість речовини: число частинок (атомів, молекул, йонів) у певній кількості речовини, обираючи і обгрунтовуючи спосіб розв`язання.

Демонстрація

6. Зразки речовин кількістю речовини 1 моль (або однакової кількості речовини).

31

Молярна маса.

 (Реалізація наскрізних змістових ліній: Здоров`я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток. Підприємливість і фінансова грамотність).

Діяльнісний компонент: установлює взаємозв`язок між фізичними величинами (масою, молярною масою, кількістю речовини);

обчислює молярну масу; масу і кількість речовини;  число частинок (атомів, молекул, йонів)у речовині певної маси, обираючи і обгрунтовуючи спосіб розв`язання.

 

32

Розрахункові задачі.

5. Обчислення молярної маси речовини.

7. Обчислення за хімічною формулою маси даної кількості речовини і кількості речовини за відомою масою.

(Реалізація наскрізних змістових ліній: Здоров`я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток. Підприємливість і фінансова грамотність).  

Діяльнісний компонент: обчислює молярну масу, масу даної кількості речовини і кількості речовини за відомою масою, обчислюючи і обгрунтовуючи спосіб розв`язання.

 

Розрахункові задачі.

5. Обчислення молярної маси речовини.

7. Обчислення за хімічною формулою маси даної кількості речовини і кількості речовини за відомою масою.

 

33

Закон Авогадро. Молярний об’єм газів.

 (Реалізація наскрізних змістових ліній: Підприємливість і фінансова грамотність. Громадянська відповідальність.)

Знаннєвий компонент:  називає молярний об`єм газів за нормальних умов.

Діяльнісний компонент: установлює взаємозв`язок між фізичними величинами ( об`ємом, молярним об`ємом, кількістю речовини);

обчислює число частинок (атомів, молекул, йонів) у газуватій речовині певного об`єму за н.у. умов, об`єм газу певної маси або кількості речовини газу за н.у., обираючи і обгрунтовуючи спосіб розв`язання.

Ціннісний компонент:

 

34

Розрахункові задачі

8. Обчислення об’єму певної маси або кількості речовини відомого газу за нормальних умов.

Діяльнісний компонент: обчислює об`єм і кількість речовини відомого газу за нормальних умов.

 

Розрахункові задачі

8. Обчислення об’єму певної маси або кількості речовини відомого газу за нормальних умов.

35

Розрахункові задачі

6. Обчислення числа частинок (атомів, молекул, йонів) у певній кількості речовини, масі, об’ємі

Діяльнісний компонент: обчислює число частинок (атомів, молекул, йонів) у певній кількості речовини, масі, об’ємі.  

Розрахункові задачі 6. Обчислення числа частинок (атомів, молекул, йонів) у певній кількості речовини, масі, об’ємі

36

Відносна густина газів.

Розрахункові задачі.

9. Обчислення з використанням відносної густини газів.

(Реалізація наскрізних змістових ліній: Здоров`я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток. Підприємливість і фінансова грамотність).   

Діяльнісний компонент: обчислює відносну густину газу за іншим газом, обираючи і обгрунтовуючи спосіб розв`язання.

Ціннісний компонент: робить висновки щодо значущості математичних знань для розв`язування хімічних задач.

Розрахункові задачі 9. Обчислення з використанням відносної густини газів

37

Розв’язування розрахункових задач за хімічними формулами 

Діяльнісний компонент: розв`язує розрахункові задачі, використовуючи хімічні формули.

 

Розв’язування розрахункових задач за хімічними формулами 

38

Узагальнення та систематизація знань з теми Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами

Діяльнісний компонент: коригування знань, розвиток компетентностей.

 

                     Тема 4. ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК                 (30 год)

39

Класифікація неорганічних сполук. Оксиди, їх склад і номенклатура.

(Реалізація наскрізних змістових ліній: Здоров`я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток.)

Знаннєвий компонент: називає оксиди, основи, кислоти, солі за сучасною новою українською номенклатурою;

наводить приклади основних, кислотних і амфотерних оксидів.

 Діяльнісний компонент: розрізняє несолетворні й солетворні кислотні, основні, амфотерні оксиди, класифікує неорганічні сполуки за класами;

складає хімічні формули оксидів.

Демонстрації:

7. Зразки оксидів.

15. Таблиця розчинності кислот, основ, амфотерних гідроксидів та солей

40

Кислоти, їхні склад і номенклатура

 (Реалізація наскрізних змістових ліній: Здоров`я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток. Громадянська відповідальність.)

 

Знаннєвий компонент: називає кислоти за сучасною українською науковою номенклатурою;

наводить приклади оксигеновмісних і безоксигенових, одно-, дво-, триоосновних кислот.

Діяльнісний компонент:

 розрізняє кислоти за складом (оксигеновмісні, безоксигенові) та основністю (одно-, дво-, триосновні);

складає хімічні формули кислот.

Демонстрація  9. Зразки кислот

41

Основи, їх склад і номенклатура (Реалізація наскрізних змістових ліній: Здоров`я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток.)

Знаннєвий компонент: називає основи за сучасною науковою українською номенклатурою;

наводить приклади розчинних і нерозчинних основ.

Діяльнісний компонент: розрізняє розчинні і нерозчинні основи;

складає хімічні формули основ.

Демонстрації:

11. Зразки основ.

15. Таблиця розчинності кислот, основ, амфотерних гідроксидів та солей

42

Солі (середні), їх склад і номенклатура.

 (Реалізація наскрізних змістових ліній: Екологічна безпека і сталий розвиток. Підприємливість і фінансова грамотність. Громадянська відповідальність.)

Знаннєвий компонент: називає середні солі за сучасною науковою українською номенклатурою;

наводить приклади середніх солей;

Діяльнісний компонент: розрізняє середні солі;

складає хімічні формули середніх солей.

Демонстрації:

16. Зразки солей.

15.Таблиця розчинності кислот, основ, амфотерних гідроксидів та солей.

43-44

Фізичні властивості оксидів. Хімічні властивості основних, кислотних та амфотерних оксидів: взаємодія з водою, кислотами, лугами, іншими оксидами.

(Реалізація наскрізних змістових ліній: Здоров`я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток.)

Діяльнісний компонент: складає рівняння реакцій обміну і заміщення;

складає рівняння реакцій, які характеризують властивості основних, кислотних і амфотерних оксидів;

порівнює за хімічними властивостями основні, кислотні, амфотерні оксиди;

характеризує поняття амфотерності, фізичні та хімічні властивості оксидів.

Демонстрація

8. Взаємодія кислотних і основних оксидів з водою

45-46

Розрахункові задачі 6. Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об’єму, кількості речовини реагентів і продуктів реакцій

Діяльнісний компонент: обчислює за рівняннями хімічних реакцій масу, кількість речовини та об`єм газу (н.у.) за відомою масою, кількістю речовини, об`єму одного з реагентів чи продуктів реакції, обираючи і обгрунтовуючи спосіб розв`язання.

Розрахункові задачі 6. Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об’єму, кількості речовини реагентів і продуктів реакцій

47-48

Фізичні властивості кислот. Хімічні властивості кислот: дія на індикатори, взаємодія з металами, основними оксидами, основами, солями.

Реакція нейтралізації. Ряд активності металів. Реакції заміщення й обміну. Заходи безпеки під час роботи з кислотами

(Реалізація наскрізних змістових ліній: Здоров`я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток.)

Діяльнісний компонент: складає рівняння реакцій, які характеризують хімічні властивості кислот;

характеризує хімічні властивості кислот;

використовує таблицю розчинності кислот, основ, солей для складання рівнянь хімічних реакцій;

індикатори для виявлення кислот;

прогнозує перебіг хімічних реакцій кислот з металами, використовуючи ряд активності металів;

дотримується запобіжних заходів під час роботи з кислотами.  

Демонстрації:

10. Хімічні властивості кислот.

19. Спалювання фосфору, розчинення добутого фосфор(V) оксиду в телій воді, дослідження розчину індикатором і нейтралізація лугом.

Лабораторний дослід

3. Взаємодія хлоридної кислоти з металами

49-50

Фізичні властивості основ. Хімічні властивості лугів: дія на індикатори, взаємодія з кислотами, кислотними оксидами, солями. Хімічні властивості нерозчинних основ: взаємодія з кислотами і розкладання внаслідок нагрівання. Заходи безпеки під час роботи з лугами.

(Реалізація наскрізних змістових ліній: Здоров`я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток.)

Діяльнісний компонент: складає рівняння реакцій, які характеризують хімічні властивості лугів і нерозчинних основ;

порівнює за хімічними властивостями луги і нерозчинні основи;

характеризує фізичні і хімічні властивості основ;

використовує таблицю розчинності кислот, основ, амфотерних гідроксидів та солей для складання рівнянь хімічних реакцій; індикатори для виявлення лугів.

 

Демонстрації:

12. Хімічні властивості лугів.

13. Добування і хімічні властивості нерозчинних основ.

18. Взаємодія кальцій оксиду з водою, дослідження добутого розчину індикатором, пропускання вуглекислого газу в утворений розчин.

Лабораторний дослід 2.

 Взаємодія лугів з кислотами в розчині

51

Хімічні властивості амфотерних гідроксидів: взаємодія з кислотами, лугами (в розчині, при сплавлянні).

 (Реалізація наскрізних змістових ліній: Здоров`я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток.)

Знаннєвий компонент: називає амфотерні гідросиди за сучасною науковою українською номенклатурою;

наводить приклади амфотерних гідросидів;

Діяльнісний компонент: складає формули амфотерних гідроксидів;

рівняння реакцій, які характеризують хімічні властивості амфотерних гідроксидів;

характеризує поняття амфотерності, фізичні та хімічні властивості амфотерних гідроксидів;

використовує сучасну українську номенклатуру основних класів неорганічних сполук; таблицю розчинності кислот, о снов, солей для складання рівнянь хімічних реакцій.  

Демонстрація 14. Доведення амфотерності цинк гідроксиду

52 -53

Розв’язування розрахункових задач за хімічними рівняннями

Знаннєвий компонент: володіє алгоритмом розв`язку задач за хімічними рівняннями.

Діяльнісний компонент: розв`язує задачі за хімічними рівняннями.

 

54

Узагальнення та систематизація знань про оксиди, основи та кислоти

Діяльнісний компонент: володіє знаннями про основні властивості оксидів, основ та кислот;

складає рівняння реакцій хімічних перетворень.

 

55 -56

Фізичні властивості середніх солей. Хімічні властивості середніх солей: взаємодія з металами, кислотами, лугами, іншими солями (Реалізація наскрізних змістових ліній: Здоров`я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток. Підприємливість і фінансова грамотність. Громадянська відповідальність.)

Знаннєвий компонент: називає середні солі за сучасною науковою українською номенклатурою;

наводить приклади середніх солей.   

Діяльнісний компонент: розрізняє середні солі;

складає хімічні формули середніх солей;

характеризує фізичні та хімічні властивості солей;

використовує таблицю розчинності кислот, основ, солей;

прогнозує перебіг хімічних реакцій солей з металами, використовуючи ряд активності металів.

Ціннісний компонент: висловлює судження про значення хімічного експерименту як способу набуття нових знань.

Демонстрації:

17. Хімічні властивості солей.

Лабораторний дослід

4. Взаємодія металів із солями у водному розчині.

5. Взаємодія солей з лугами у водному розчині.

6. Реакція обміну між солями в розчині

57

Практична робота 2. Дослідження властивостей основних класів неорганічних сполук

Діяльнісний компонент: планує експеримент, проводить його, описує спостереження, робить висновки;

прогнозує перебіг хімічних реакцій солей і кислот з металами, використовуючи ряд активності металів;

дотримується запобіжних заходів під час роботи з кислотами і лугами.

Ціннісний компонент: висловлює судження про значення хімічного експерименту як способу набуття нових знань.

Практична робота 2. Дослідження властивостей основних класів неорганічних сполук

58-59

Генетичні зв’язки між основними класами неорганічних сполук. (Реалізація наскрізних змістових ліній: Здоров`я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток. Підприємливість і фінансова грамотність. Громадянська відповідальність.)

Діяльнісний компонент: установлює генетичні зв`язки між простими і складними речовинами, основними класами неорганічних сполук;

використовує сучасну українську номенклатуру основних класів неоганічних сполук, таблицю розчинності кислот, основ, солей для складання рівнянь хімічних реакцій;

дотримується запобіжних заходів під час роботи з кислотами і лугами.

Ціннісний компонент: висловлює судження про значення хімічного експерименту як способу набуття нових знань.

 

60

Розв’язування експериментальних задач

Знаннєвий компонент:  знайомиться із суттю експериментальних задач, вчиться їх розв`язувати.

Ціннісний компонент: висловлює судження про значення хімічного експерименту як способу набуття нових знань.

Лабораторні досліди:

7. Розв’язування експериментальної задачі на прикладі реакції обміну.

Домашній експеримент

1.Дія на сік буряка чи червоноголової капусти лимонного соку, оцту, розчину харчової соди, мильного розчину

61

Практична робота 3.

Розв’язування експериментальних задач

Діяльнісний компонент: розв`язує експериментальні задачі, обираючи і обгрунтовуючи спосіб розв`язання;

дотримується правил поведінки учнів у кабінеті хімії та правил безпеки під час роботи з лабораторним посудом і обладнанням кабінету хімії.

Практична робота 3 Розв’язування експериментальних задач

 

62-63

Розв’язування розрахункових задач за хімічними рівняннями. 

Знаннєвий компонент: володіє алгоритмом розв`язування розрахукових задач даного типу. Діяльнісний компонент: розв`язує розрахункові задачі за хімічними рівняннями.

 

64

Контрольна робота 2.

Контроль навчальних досягнень.

 

65

Поширеність у природі та використання оксидів, кислот, основ і середніх солей. Вплив на довкілля і здоров’я людини. (Реалізація наскрізних змістових ліній: Здоров`я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток. Підприємливість і фінансова грамотність. Громадянська відповідальність.)

Діяльнісний компонент: описує поширеність представників  основних класів неорганічних сполук у природі.

Ціннісний компонент: обгрунтовує залежність між складом, властивостями та застосуванням неорганічних речовин;

оцінює значення найважливіших представників основних класів неорганічних сполук;

висловлює судження про вплив речовин на навколишнє середовище і здоров`я людини; вплив діяльності людини на стан довкілля й охорону його від забруднень.

 

66

Захист навчальних проектів:

7. Неорганічні речовини – представники основних класів у будівництві й побуті.

8. Хімічний склад і використання мінералів.

9. Вплив хімічних сполук на довкілля і здоров’я людини

Діяльнісний компонент: використовує сучасні пристрої для добору хімічної інформації, її оброблення і збереження;

співпрацює з іншими;

виявляє ініціативу, генерує ідеї, бере відповідальність за прийняття рішень, веде діалог задля досягнення спільної мети;

бере участь в обговоренні питань, чітко, зрозуміло й образно висловлює свою думку;

складає усне й письмове повідомлення за темою проекту, виголошує його.

Ціннісний компонент: цінує наукову українську мову;

критично ставиться до повідомлень хімічного характеру в медійному просторі;

дотримується авторського права, етичних принципів поводження з інформацією;

створює інформаційні продукти хімічного змісту, популяризує хімічні знання;

вірить у себе, власні можливості.

Захист навчальних проектів:

7. Неорганічні речовини – представники основних класів у будівництві й побуті.

8. Хімічний склад і використання мінералів.

9. Вплив хімічних сполук на довкілля і здоров’я людини

67

Узагальнення та систематизація знань з теми Основні класи неорганічних сполук”.

Підсумкове заняття.

Коригування знань, розвиток компетентностей.

 

68

Екскурсія (Краєзнавчий і мінералогічний музеї)

 

 

 

Немає коментарів:

Дописати коментар