четвер, 2 вересня 2021 р.

Календарно-тематитчне планування уроків хімії 9 клас - 2 варіант 2021-2022 н.р.

 

Календарно-тематичне планування уроків хімії

2021 – 2022 навчальний рік

 9 клас

№ /

Дата

Тема уроку

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності

УЧЕНЬ/УЧЕНИЦЯ:

Практична частина

ПОВТОРЕННЯ НАЙВАЖЛИВІШИХ ПИТАНЬ КУРСУ ХІМІЇ 8 КЛАСУ

(8 год)

1

Будова атома. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів.

Діяльнісний компонент: знає будову атома, складає електронні та графічні формули атомів хімічних елементів №1 – 20, знає структуру періодичної системи хімічних елементів, характеризує хімічні елементи №№1 – 20 за їх місцем у періодичній системі та будовою атома.

 

2

Хімічний зв'язок і будова речовини

Діяльнісний компонент: характеризує сполуки із різним типом хімічного зв`язку, складає електронні формули молекул, використовує поняття електронегативності для характеристики хімічних зв`язків.

 

3

Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами.

Діяльнісний компонент: обчислює молярну масу, масу і кількість речовини, число частинок у речовині певної маси, відносну густину газу за іншим газом.

 

4

Склад і властивості основних класів неорганічних сполук: фізичні і хімічні властивості оксидів і кислот.

Діяльнісний компонент: знає склад, властивості, фізичні і хімічні властивості оксидів і кислот.

 

5

Склад і властивості основних класів неорганічних сполук: фізичні і хімічні властивості основ і солей.

Діяльнісний компонент: знає склад і властивості основних класів неорганічних сполук: фізичні і хімічні властивості основ і солей.

 

6

Практична робота 3 «Розв`язування експериментальних задач»

 

 

7

Узагальнення і систематизація знань курсу хімії 8 класу.

 

 

8

Контрольна робота.

Контроль і корекція знань

 

Тема 1. РОЗЧИНИ

(21 год)

9

Поняття про дисперсні системи. Колоїдні та істинні розчини. Суспензії, емульсії, аерозолі.

(Реалізація наскрізних змістових ліній: Здоров`я і безпека. Громадянська відповідальність.)

 

Знаннєвий компонент: наводить приклади колоїдних та істинних розчинів, розчинників, суспензій, емульсій, аерозолів.

Діяльнісний компонент: розрізняє компоненти розчину.

Ціннісний компонент: висловлює судження про значення розчинів у природі та житті людини.

Домашній експеримент

1.Виготовлення колоїдних розчинів (желе, кисіль тощо)

10

Будова молекули води, поняття про водневий зв'язок.

(Реалізація наскрізних змістових ліній: Здоров`я і безпека. Підприємливість і фінансова грамотність.

 

Знаннєвий компонент: пояснює будову молекули води, механізм утворення водневого зв`язку.

 

 

11

Розчинність речовин, її залежність від різних чинників. Насичені й ненасичені, концентровані й розведені розчини  (Реалізація наскрізних змістових ліній: Екологічна безпека і сталий розвиток. Підприємливість і фінансова грамотність).

Знаннєвий компонент: пояснює вплив різних чинників на розчинність речовин, процес утворення різних видів розчинів.

 

 

 

12

Теплові явища, що супроводжують розчинення речовин. Розчинення як фізико-хімічний процес. Поняття про кристалогідрати.

(Реалізація наскрізних змістових ліній: Екологічна безпека і сталий розвиток. Підприємливість і фінансова грамотність.)

Знаннєвий компонент: наводить приклади істинних розчинів і кристалогідратів.

Діяльнісний компонент: описує розчинення речовин у воді як фізико-хімічне явище.

 

 

Демонстрація

1.Теплові явища під час розчинення (розчинення амоній нітрату і безводного кальцій хлориду у воді).

13

Розрахункові задачі

1. Розв’язування задач за рівняннями реакцій з використанням розчинів із певною масовою часткою розчиненої речовини  (Реалізація наскрізних змістових ліній: Здоров`я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток. Підприємливість і фінансова грамотність.)

Діяльнісний компонент: обчислює масу, об`єм, кількість речовини за рівняннями реакцій з використанням розчинів з певною масовою часткою розчиненої речовини, обираючи і обгрунтовуючи спосіб розв`язання.

 

14

Електролітична дисоціація. Електроліти й неелектроліти. (Реалізація наскрізних змістових ліній: Здоров`я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток. Підприємливість і фінансова грамотність.)

 

Знаннєвий компонент: наводить приклади електролітів і неелектролітів;

пояснює суть процесу електролітичної дисоціації.

Діяльнісний компонент: розрізняє катіони й аніони, електроліти й неелектроліти.

Демонстрація 2. Дослідження речовин та їхніх водних розчинів на електричну провідність (кристалічний натрій хлорид, дистильована вода, розчин натрій хлориду, кристалічний цукор, розчин цукру, хлоридна кислота).

15-16

Електролітична дисоціація кислот, основ, солей у водних розчинах. Виявлення в розчині гідроксид-іонів та йонів Гідрогену

Знаннєвий компонент: розуміє суть процесу електролітичної дисоціації кислот, основ, солей у воді.

Діяльнісний компонент: складає рівняння електролітичної дисоціації лугів, кислот,солей.

 

Лабораторний дослід 1.

Виявлення йонів Гідрогену та гідроксид -іонів у розчинах

17

Ступінь електролітичної дисоціації. Сильні й слабкі електроліти.

(Реалізація наскрізних змістових ліній: Здоров`я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток.)

 

Знаннєвий компонент: наводить приклади сильних і слабких електролітів.

Діяльнісний компонент: розрізняє сильні і слабкі електроліти;

характеризує електроліти за ступенем дисоціації.

 

18

Розв’язування розрахункових задач

Діяльнісний компонент: розв`язує розрахункові задачі вивчених типів

 

19

Узагальнення систематичних знань з підтеми Розчини. Захист навчальних проектів:

1.Електроліти в сучасних акумуляторах.

2.Вирощування кристалів солей.

3.Виготовлення розчинів для надання домедичної допомоги

Діяльнісний компонент: використовує сучасні пристрої для добору хімічної інформації, її оброблення і збереження;

співпрацює з іншими;

виявляє ініціативу, генерує ідеї, бере відповідальність за прийняття рішень, веде діалог задля досягнення спільної мети;

бере участь в обговоренні питань, чітко, зрозуміло й образно висловлює свою думку;

складає усне й письмове повідомлення за темою проекту, виголошує його.

Ціннісний компонент: цінує наукову українську мову;

критично ставиться до повідомлень хімічного характеру в медійному просторі;

дотримується авторського права, етичних принципів поводження з інформацією;

створює інформаційні продукти хімічного змісту, популяризує хімічні знання;

вірить у себе, власні можливості.

Захист навчальних проектів:

1.Електроліти в сучасних акумуляторах.

2.Вирощування кристалів солей.

3.Виготовлення розчинів для надання домедичної допомоги

20

Поняття про рН розчину (без математичних розрахунків). Значення рН для характеристики кислотного чи лужного середовища.

(Реалізація наскрізних змістових ліній: Здоров`я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток. Підприємливість і фінансова грамотність.)

Діяльнісний компонент: розрізняє pH лужного, кислотного та нейтрального середовища;

виявляє в розчині гідроксид-іони та йони Гідрогену;

визначає характер середовища за значенням pH;

дотримується правил поведінки учнів у хімічному кабінеті та правил безпеки під час роботи з лабораторним посудом і обладнанням кабінету хімії. 

Лабораторні досліди:

2. Установлення приблизного значення рН води, лужних і кислих розчинів (натрій гідроксиду, хлоридної кислоти) за допомогою універсального індикатора.

3. Дослідження рН харчової і косметичної продукції

21

Реакції обміну між розчинами електролітів, умови їх перебігу. (Реалізація наскрізних змістових ліній: Здоров`я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток.)

 

 

Знаннєвий компонент: вивчає реакції обміну між розчинами електролітів, умови їх перебігу.

Демонстрація 3.

 Реакції обміну між електролітами у водних розчинах

22-23

Реакції обміну між розчинами електролітів, умови їх перебігу. Йонно-молекулярні рівняння хімічних реакцій.

(Реалізація наскрізни змістових ліній: Здоров`я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток.)

Діяльнісний компонент: складає рівняння реакцій обміну в повній та скороченій йонній формах;

проводить реакції між розчинами електролітів з урахуванням умов їх перебігу;

дотримується правил поведінки учнів у хімічному кабінеті та правил безпеки під час роботи з лабораторним посудом і обладнанням кабінету хімії.

Лабораторні досліди:

4. Реакції обміну між електролітами у водних розчинах, що супроводжуються випаданням осаду.

5. Реакції обміну між електролітами у водних розчинах, що супроводжуються виділенням газу.

6. Реакції обміну між електролітами у водних розчинах, що супроводжуються утворенням води

24

Практична робота 1.     Реакції йонного обміну між електролітами у водних розчинах.

 (Реалізація наскрізних змістових ліній: Здоров`я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток.)

 Діяльнісний компонент: складає рівняння реакцій обміну в повній та скороченій йонній формах;

проводить реакції між розчинами електролітів з урахуванням умов їх перебігу;

дотримується правил поведінки учнів у хімічному кабінеті та правил безпеки під час роботи з лабораторним посудом і обладнанням кабінету хімії.

Ціннісний компонент: обгрунтовує перебіг реакцій між електролітами у водних розчинах;

висловлює судження пророль експерименту в науці;

робить висновки на основі спостережень.

Практична робота 1. Реакції йонного обміну між електролітами у водних розчинах.

25

Якісні реакції на деякі йони. Застосування якісних реакцій.

(Реалізація наскрізних змістових ліній: Екологічна безпека і сталий розвиток. Підприємливість і фінансова грамотність.)

Діяльнісний компонент: розрізняє катіони й аніони;

описує якісні реакції і складає рівняння реакцій на хлорид-, карбонат-, сульфат-іони в молекулярній та йонній формах;

проводить якісні реакції хлорид-, карбонат-, сульфат-іони;

дотримується правил поведінки учнів у хімічному кабінеті та правил безпеки під час роботи  з лабораторним посудом і обладнанням кабінету хімії;

Ціннісний компонент: висловлює судження про застосування знань щодо виявлення деяких йонів, про роль експерименту в науці.

Лабораторні досліди:

7. Виявлення хлорид-іонів у розчині.

8. Виявлення сульфат-іонів у розчині.

9. Виявлення карбонат-іонів у розчині.

26

Практична робота 2. Розв’язування експериментальних задач (Реалізація наскрізних змістових ліній: Здоров`я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток.)

Діяльнісний компонент: розв`язує експериментальні задачі, обираючи і обгрунтовуючи спосіб розв`язання;

дотримується правил поведінки учнів у кабінеті хімії та правил безпеки під час роботи з лабораторним посудом і обладнанням кабінету хімії.

Ціннісний компонент: робить висновки на основі спостережень;

усвідомлює необхідність збереження власного здоров`я і довкілля при використанні хімічних речовин;

висловлює судження про застосування знань щодо виявлення йонів, про роль експерименту в науці.

Практична робота 2 Розв’язування експериментальних задач

27

Розв’язування розрахункових задач

Знаннєвий компонент: володіє алгоритмом розв`язування розрахукових задач вивчених  типів.

 Діяльнісний компонент: розв`язує розрахункові задачі за хімічними рівняннями.

 

28

Контрольна робота 1

Коригування  знань, розвиток компетентностей

 

29

Узагальнення та систематизація знань з теми Розчини.

 Захист навчальних проектів:

4. Дослідження рН ґрунтів своєї місцевості.

5. Дослідження впливу кислотності й лужності ґрунтів на розвиток рослин.

6. Дослідження рН атмосферних опадів та їхнього впливу на різні матеріали в довкіллі.

7. Дослідження природних об’єктів в якості кислотно-основних індикаторів.

8. Дослідження рН середовища мінеральних вод України

Діяльнісний компонент: використовує сучасні пристрої для добору хімічної інформації, її оброблення і збереження;

співпрацює з іншими;

виявляє ініціативу, генерує ідеї, бере відповідальність за прийняття рішень, веде діалог задля досягнення спільної мети;

бере участь в обговоренні питань, чітко, зрозуміло й образно висловлює свою думку;

складає усне й письмове повідомлення за темою проекту, виголошує його.

Ціннісний компонент: цінує наукову українську мову;

критично ставиться до повідомлень хімічного характеру в медійному просторі;

дотримується авторського права, етичних принципів поводження з інформацією;

створює інформаційні продукти хімічного змісту, популяризує хімічні знання;

вірить у себе, власні можливості.

Захист навчальних проектів:

4. Дослідження рН ґрунтів своєї місцевості.

5. Дослідження впливу кислотності й лужності ґрунтів на розвиток рослин.

6. Дослідження рН атмосферних опадів та їхнього впливу на різні матеріали в довкіллі.

7. Дослідження природних об’єктів в якості кислотно-основних індикаторів.

8. Дослідження рН середовища мінеральних вод України.

Тема 2. ХІМІЧНІ РЕАКЦІЇ

(10 год.)

30

Класифікація хімічних реакцій за кількістю і складом реагентів та продуктів реакцій: реакції сполучення, розкладу, заміщення, обміну (Реалізація наскрізних змістових ліній: Здоров`я і безпека.)

Знаннєвий компонент: знає і розуміє суть понять: хімічна реакція, тип хімічних реакцій;

наводить приклади основних типів хімічних реакцій.

Діяльнісний компонент: розрізняє реакції сполучення, розкладу, заміщення, обміну;

класифікує реакції за різними ознаками.

Демонстрація 4.

Реакції розкладу, сполучення, заміщення, обміну, екзо- та ендотермічні реакції

31

Ступінь окиснення. Визначення ступеня окиснення елемента за хімічною формулою сполуки. Складання формули сполуки за відомими ступенями окиснення елементів.

Знаннєвий компонент: знає і розуміє суть поняття ступінь окиснення.

Діяльнісний компонент: визначає ступені окиснення елементів у сполуках за їхніми формулами;

розрізняє валентність і ступінь окиснення;

складає хімічні формули бінарних сполук за ступенями окиснення елементів.

 

32

Окисно-відновні реакції. Процеси окиснення, відновлення, окисники, відновники. (Реалізація наскрізних змістових ліній: Здоров`я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток. Підприємливість і фінансова грамотність.)

Знаннєвий компонент: знає і розуміє суть понять окисник, відновник, процеси окиснення і відновлення;

Наводить приклади процесів окиснення і відновлення.

Діяльнісний компонент: розрізняє окисно-відновні та реакції без зміни ступеня окиснення, окисники і відновники;

Складає рівняння найпростіших окисно-відновних реакцій на основі електронного балансу;

Класифікує реакції за різними ознаками;

Характеризує процеси окиснення, відновлення.

Ціннісний компонент: обгрунтовує процеси окиснення й відновлення з погляду електронної будови атомів.

 

33

Складання рівнянь окисно-відновних реакцій. Значення окисно-відновних процесів у житті людини, природі й техніці. (Реалізація наскрізних змістових ліній: Здоров`я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток. Підприємливість і фінансова грамотність. Громадянська відповідальність.)

Діяльнісний компонент: складає найпростіші рівняння окисно-відновних реакцій;

характеризує роль окисно-відновних процесів у довкіллі;

дотримується правил використання побутових хімікатів.

Ціннісний компонент: висловлює судження про значення хімічних реакцій у природі, промисловості, побуті.

 

34

Екзотермічні та ендотермічні реакції. Термохімічне рівняння (Реалізація наскрізних змістових ліній: Здоров`я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток. Підприємливість і фінансова грамотність. Громадянська відповідальність.).

Знаннєвий компонент: знає і розуміє суть понять екзотермічна і ендотермічна реакція.

Діяльнісний компонент: розрізняє екзотермічні і ендотермічні реакції;

складає термохімічні рівняння.

 

35

Оборотні й необоротні реакції.

Знаннєвий компонент: знає і розуміє суть понять оборотні і необоротні реакції.

Діяльнісний компонент: розрізняє оборотні і необоротні реакції;

складає рівняння оборотних і необоротних хімічних реакцій.

 

36

Швидкість хімічної реакції, залежність швидкості реакції від різних чинників.

Знаннєвий компонент: знає і розуміє суть поняття швидкість хімічної реакції.

Діяльнісний компонент: характеризує вплив різних чинників на швидкість хімічних реакцій;

дотримується правил поведінки учнів у хімічному кабінеті та правил безпеки під час роботи з хімічним посудом і обладнанням кабінету хімії.

Демонстрація 5. Залежність швидкості реакцій металів (цинк, магній, залізо) з хлоридною кислотою від активності металу.

Лабораторний дослід10. Вплив  концентрації і температури на швидкість реакції цинку з хлоридною кислотою.

37

Практична робота 3.

 Вплив[a1]  різних чинників на швидкість хімічних реакцій

Діяльнісний компонент: дотримується правил поведінки учнів у хімічному кабінеті та правил безпеки під час роботи з хімічним посудом і обладнанням кабінету хімії.

Ціннісний компонент: робить висновки на основі спостережень;

висловлює судження про роль експерименту в науці.

Практична робота 3. Вплив[a2]  різних чинників на швидкість хімічних реакцій

38

Розв’язування розрахункових задач

Діяльнісний компонент: розв`язує розрахункові задачі вивчених типів.

 

39

Узагальнення систематичних знань з теми Хімічні реакції.

Захист навчальних проектів:

9. Ендотермічні реакції на службі людині.

10. Екзотермічні реакції в життєдіяльності живих організмів. (Реалізація наскрізних змістових ліній: Здоров`я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток. Підприємливість і фінансова грамотність. Громадянська відповідальність.)

Діяльнісний компонент: використовує сучасні пристрої для добору хімічної інформації, її оброблення і збереження;

співпрацює з іншими;

виявляє ініціативу, генерує ідеї, бере відповідальність за прийняття рішень, веде діалог задля досягнення спільної мети;

бере участь в обговоренні питань, чітко, зрозуміло й образно висловлює свою думку;

складає усне й письмове повідомлення за темою проекту, виголошує його.

Ціннісний компонент: цінує наукову українську мову;

критично ставиться до повідомлень хімічного характеру в медійному просторі;

дотримується авторського права, етичних принципів поводження з інформацією;

створює інформаційні продукти хімічного змісту, популяризує хімічні знання;

вірить у себе, власні можливості.

 

Тема 3. ПОЧАТКОВІ ПОНЯТТЯ ПРО ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ

(25 год)

40

Особливості органічних сполук (порівняно з неорганічними).

Елементи-органогени. (Реалізація наскрізних змістових ліній: Здоров`я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток.)

 

Знаннєвий компонент: знає і розуміє поділ органічних речовин за якісним складом  на вуглеводні, оксигеновмісні і нітрогеновмісні сполуки;

називає елементи-органогени.

Діяльнісний компонент: порівнює органічні й неорганічні речовини.

Ціннісний компонент: обгрунтовує роль органічних сполук у живій природі.

 

41 -42

Вуглеводні. Метан як представник насичених вуглеводнів. Гомологія. Гомологи метану (перші десять), їхні молекулярні формули та назви. Реакція заміщення для метану.  (Реалізація наскрізних змістових ліній: Здоров`я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток.)

Знаннєвий компонент: знає і розуміє суть понять гомолог, гомологія;

називає метан і десять його гомологів;

наводить приклади гомологів метану;

пояснює реакцію заміщення для метану.

Діяльнісний компонент: складає молекулярні й структурні формули метану та перших десяти його гомологів; рівняння реакцій заміщення для метану (хлорування);

розрізняє за складом метан;

порівнює склад гомологів метану;

характеризує склад, фізичні властивості метану і його гомологів;

дотримується правил безпечного поводження з побутовими хімікатами.

Демонстрація 6.

 Моделі молекул вуглеводнів (у тому числі 3D-проектування).

 43

Етен (етилен) і етин (ацетилен) як представники ненасичених вуглеводнів. Молекулярні і структурні формули. Фізичні властивості. (Реалізація наскрізних змістових ліній: Здоров`я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток. Підприємливість і фінансова грамотність.)

 

Знаннєвий компонент: називає етен, етин.

Діяльнісний компонент: складає молекулярні й структурні формули етену, етину;

розрізняє за складом етан і етин;

порівнює насичені й ненасичені вуглеводні;

характеризує склад, фізичні властивості етену, етину.

 

44

Реакція приєднання для етену й етину (галогенування, гідрування). Горіння вуглеводнів (Реалізація наскрізних змістових ліній: Здоров`я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток.)

 

Знаннєвий компонент: пояснює реакції приєднання для етену й етину, горіння.

Діяльнісний компонент: складає рівняння реакцій приєднання для етану й етину (галогенування, гідрування), горіння.

Ціннісний компонент: висловлює судження щодо значення органічних речовин у господарстві, побуті.

Демонстрація 7.

 Горіння парафіну, визначення його якісного складу за продуктами згоряння

45

Розрахункові задачі 2. Обчислення об’ємних відношень газів за хімічними рівняннями. (Реалізація наскрізних змістових ліній: Підприємливість і фінансова грамотність.)

 

Діяльнісний компонент: розв`язує розрахункові задачі вивчених типів.

 

Розрахункові задачі 2. Обчислення об’ємних відношень газів за хімічними рівняннями.

46

Поняття про полімери на прикладі поліетилену. Застосування поліетилену(Реалізація наскрізних змістових ліній: Здоров`я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток. Підприємливість і фінансова грамотність. Громадянська відповідальність.)

Знаннєвий компонент: наводить приклади природних і синтетичних речовин.

Діяльнісний компонент: складає загальну схему полімеризації етену;

розрізняє за складом поліетилен;

характеризує склад, фізичні  властивості поліетилену.

Ціннісний компонент: усвідомлює значення природних і синтетичних органічних сполук, необхідність збереження довкілля для майбутніх поколінь;

оцінює вплив продуктів  синтетичної хімії на навколишнє середовище в разі їх неправильного використання;

висловлює судження про значення органічних речовин у господарстві, побуті.

Демонстрація 8. Ознайомлення зі зразками виробів із поліетилену.  Виявлення властивостей поліетилену: відношення до нагрівання, розчинів кислот, лугів.

47

Поширення вуглеводнів у природі. Природний газ, нафта, кам’яне вугілля – природні джерела вуглеводнів. Перегонка нафти. Вуглеводнева сировина й охорона довкілля. Застосування вуглеводнів.

 (Реалізація наскрізних змістових ліній: Здоров`я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток. Підприємливість і фінансова грамотність.)

Діяльнісний компонент: дотримується правил безпечного поводження з горючими речовинами, побутовими хімікатами.

Ціннісний компонент: усвідомлює значення вуглеводневої сировини в енергетиці; природних і синтетичних органічних речовин;

обгрунтовує роль органічних сполук у живій природі;

висловлює судження про значення органічних речовин у господарстві, побуті.

 

48

Оксигеновмісні органічні речовини.

Поняття про спирти, карбонові кислоти, жири, вуглеводи(Реалізація наскрізних змістових ліній: Здоров`я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток. Підприємливість і фінансова грамотність.)

Знаннєвий компонент: знає і розуміє поділ органічних речовин за якісним складом на вуглеводні, оксигеновмісні і нітрогеновмісні сполуки.

 

49

Метанол, етанол, гліцерол: молекулярні і структурні формули, фізичні властивості. Горіння етанолу. Якісна реакція на гліцерол.

 (Реалізація наскрізних змістових ліній: Здоров`я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток. Підприємливість і фінансова грамотність.)

Знаннєвий компонент: називає метанол, етанол, гліцерол;

наводить приклади спиртів;

пояснює реакції горіння органічних речовин.

Діяльнісний компонент: складає молекулярні й структурні формули метанолу, етанолу, гліцеролу, рівняння реакцій горіння метанолу, етанолу;

розрізняє за складом метанол, етанол, гліцерол;

характеризує склад, фізичні властивості метанолу. Етанолу, гліцеролу;

визначає дослідним шляхом гліцерол;

розв`язує розрахункові задачі раніше вивчених типів на прикладі органічних сполук;

lотримується правил безпечного поводження з органічними речовинами.

Лабораторний дослід11.

Взаємодія гліцеролу з купрум(II) гідроксидом. 

50

Отруйність метанолу й етанолу. Згубна дія алкоголю на організм людини.(Реалізація наскрізних змістових ліній: Здоров`я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток. Підприємливість і фінансова грамотність.)

Ціннісний компонент: усвідомлює моральну та соціальну відповідальність за наслідки вживання алкогольних напоїв;

оцінює згубну дію алкоголю на здоров`я.

 

51

Розв’язування розрахункових задач.(Реалізація наскрізних змістових ліній: Підприємливість і фінансова грамотність.)

Діяльнісний компонент: розв`язує розрахункові  задачі раніше вивчених типів.

 

 

52

Узагальнення та систематизація знань з підтеми “Початкові поняття про органічні сполуки”.

Захист навчальних проектів:

11. Використання полімерів – еколого-економічний аспект.

12. Альтернативні джерела енергії.

 (Реалізація наскрізних змістових ліній: Здоров`я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток. Підприємливість і фінансова грамотність.)

Діяльнісний компонент: використовує сучасні пристрої для добору хімічної інформації, її оброблення і збереження;

співпрацює з іншими;

виявляє ініціативу, генерує ідеї, бере відповідальність за прийняття рішень, веде діалог задля досягнення спільної мети;

бере участь в обговоренні питань, чітко, зрозуміло й образно висловлює свою думку;

складає усне й письмове повідомлення за темою проекту, виголошує його.

Ціннісний компонент: цінує наукову українську мову;

критично ставиться до повідомлень хімічного характеру в медійному просторі;

дотримується авторського права, етичних принципів поводження з інформацією;

створює інформаційні продукти хімічного змісту, популяризує хімічні знання;

вірить у себе, власні можливості.

Захист навчальних проектів:

11. Використання полімерів – еколого-економічний аспект.

12. Альтернативні джерела енергії.

53

Етанова (оцтова) кислота, її молекулярна і структурна формули, фізичні властивості (Реалізація наскрізних змістових ліній: Здоров`я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток.)

Знаннєвий компонент: називає етанову кислоту;

наводить приклади карбонових кислот.

 Діяльнісний компонент: складає молекулярні й структурні формули етанової кислоти;

розрізняє за складом етанову кислоту;

характеризує склад, фізичні властивості етанової кислоти.

 

54

Хімічні властивості етанової кислоти: електролітична дисоціація, дія на індикатори, взаємодія з металами, лугами, солями. Застосування етанової кислоти. (Реалізація наскрізних змістових ліній: Здоров`я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток. Підприємливість і фінансова грамотність. Громадянська відповідальність.)

Знаннєвий компонент: пояснює хімічні властивості етанової кислоти.

Діяльнісний компонент: складає рівняння реакцій етанової кислоти (електролітична дисоціація, взаємодія з лугами, металами, солями);

визначає дослідним шляхом етанову кислоту;

розв`язує розрахункові задачі раніше вивчених типів на прикладі органічних сполук;

дотримується правил безпечного поводження з побутовими хімікатами.

Ціннісний компонент: висловлює судження про значення органічних речовин у господарстві, харчуванні.

Демонстрації

9. Дія етанової кислоти на індикатори.

10. Взаємодія етанової кислоти з металами, лугами. 

55

Вищі карбонові кислоти: стеаринова, пальмітинова, олеїнова. Мило, його склад, мийна дія.

(Реалізація наскрізних змістових ліній: Здоров`я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток. Підприємливість і фінансова грамотність.)

Знаннєвий компонент: називає пальмітинову, стеаринову, олеїнову кислоти;

наводить приклади вищих карбонових кислот.

Діяльнісний компонент: розрізняє за складом вищі карбонові кислоти, мило;

дотримується правил безпечного поводження з побутовими хімікатами.

Ціннісний компонент: висловлює судження щодо значення органічних речовин у побуті, харчуванні; захисту  довкілля від стійких органічних забруднювачів.

Домашній експеримент 2. Порівняння мийної дії мила та прального порошку українського виробника.

56

Практична робота 4. Властивості етанової кислоти

Діяльнісний компонент: досліджує властивості етанової кислоти; дотримується правил поведінки учнів у хімічному кабінеті та правил безпеки під час роботи з хімічним посудом і обладнанням кабінету хімії.

Ціннісний компонент: робить висновки на основі спостережень;

усвідомлює необхідність збереження власного здоров`я і довкілля при використанні хімічних речовин;

висловлює судження про роль експерименту в науці.

Практична робота 4. Властивості етанової кислоти.

57

Жири. Склад жирів, фізичні властивості. Природні і штучні жири. Біологічна роль жирів.

(Реалізація наскрізних змістових ліній: Здоров`я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток. Підприємливість і фінансова грамотність.)

Знаннєвий компонент: наводить приклади жирів.

Діяльнісний компонент: розрізняє за складом природні й гідрогенізовані, тваринні й рослинні, тверді й рідкі жири, природні і штучні жири;

характеризує, склад, фізичні властивості жирів;

розв`язує розрахункові задачі раніше вивчених типів на прикладі органічних сполук.

Ціннісний компонент: усвідомлює значення природних органічних сполук;

обгрунтовує роль органічних сполук у живій природі;

висловлює судження щодо значення органічних речовин у харчуванні.

 

58

Вуглеводи: глюкоза, сахароза, крохмаль, целюлоза. Молекулярні формули, фізичні властивості, поширення і утворення в природі.

(Реалізація наскрізних змістових ліній: Здоров`я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток. Підприємливість і фінансова грамотність.)

Знаннєвий компонент: називає глюкозу, сахарозу, крохмаль і целюлозу;

наводить приклади вуглеводів.

Діяльнісний компонент: складає молекулярні формули глюкози і сахарози;

розрізняє за складом глюкозу, сахарозу;

характеризує склад, фізичні властивості глюкози, сахарози;

розв`язує розрахункові задачі вивчених типів на прикладі органічних сполук.

Ціннісний компонент: усвідомлює значення природних органічних сполук;

обгрунтовує роль органічних сполук у живій природі;

висловлює судження щодо значення органічних речовин у харчуванні.

 

59

Крохмаль і целюлоза – природні полімери. Якісні реакції на глюкозу і крохмаль. Застосування вуглеводів, їхня біологічна роль. (Реалізація наскрізних змістових ліній: Здоров`я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток. Підприємливість і фінансова грамотність.)

Знаннєвий компонент: називає крохмаль і целюлозу;

наводить приклади вуглеводів.

Діяльнісний компонент:  складає молекулярні формули крохмалю, целюлози;

розрізняє за складом крохмаль, целюлозу;

порівнює крохмаль і целюлозу;

характеризує склад, фізичні властивості крохмалю, целюлози;

визначає дослідним шляхом глюкозу, крохмаль.

Ціннісний компонент: усвідомлює значення природних органічних сполук;

обгрунтовує роль органічних сполук у живій природі.

Лабораторні досліди:

12. Взаємодія глюкози з купрум(II) гідроксидом.

13. Відношення крохмалю до води (розчинність, утворення клейстеру).

14. Взаємодія крохмалю з йодом.

Домашній експеримент

3. Виявлення крохмалю у харчових продуктах

60

Нітрогеновмісні органічні речовини.

Поняття про амінокислоти. Білки як біологічні полімери. Денатурація білків. Біологічна роль амінокислот і білків (Реалізація наскрізних змістових ліній: Здоров`я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток. Підприємливість і фінансова грамотність.)

Знаннєвий компонент: знає і розуміє поділ органічних речовин за якісним складом на вуглеводні, оксигеновмісні та нітрогеновмісні сполуки;

називає аміноетанову кислоту.

Діяльнісний компонент: складає молекулярну й структурну формули аміноетанової кислоти;

розрізняє за складом білки;

характеризує склад, фізичні властивості білків.

Ціннісний компонент: свідомлює значення природніх органічних сполук;

обгрунтовує роль органічних сполук у живій природі;

висловлює судження щодо значення органічних речовин у харчуванні, охороні здоров`я.

 

61

Практична робота 5. Виявлення органічних сполук у харчових продуктах.

Діяльнісний компонент: розв`язує експериментальні задачі, обираючи й обгрунтовуючи спосіб розв`язання;

 досліджує вміст певних органічних речовин у харчових продуктах;

дотримується правил поведінки учнів у хімічному кабінеті та правил безпеки під час роботи з хімічним посудом і обладнанням кабінету хімії.

Ціннісний компонент:  оцінює важливість знань щодо якісних реакцій для виявлення певних речовин у складі харчової продукції;

робить висновки на основі спостережень;

усвідомлює необхідність збереження власного здоров`я і довкілля при використанні хімічних речовин;

висловлює судження про роль експерименту в науці.

Практична робота 5. Виявлення органічних сполук у харчових продуктах

62

Значення природних і синтетичних органічних сполук. Захист довкілля від стійких органічних забруднювачів.

 (Реалізація наскрізних змістових ліній: Здоров`я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток. Підприємливість і фінансова грамотність. Громадянська відповідальність.)

Знаннєвий компонент: називає найважливіші органічні сполуки;

Наводить приклади природних і синтетичних речовин.

Діяльнісний компонент: дотримується правил безпечного поводження з горючими речовинами, побутовими хімікатами.

Ціннісний компонент: усвідомлює значення природних і синтетичних органічних сполук, необхідність збереження довкілля для майбутніх поколінь;

обгрунтовує роль органічних сполук у живій природі;

оцінює вплив продуктів синтетичної хімії на навколишнє середовище в разі їх неправильного використання;

висловлює судження щодо значення органічних речовин у суспільному господарстві, побуті, харчуванні, охороні здоров`я, захисту довкілля від стійких органічних забруднювачів.

 

 

63

Узагальнення та систематизація знань з теми “Початкові поняття про органічні сполуки”. Захист навчальних проектів:

13. Екотрофологія – наука про екологічно безпечне харчування.

14. Виготовлення мила з мильної основи.

15. Дослідження хімічного складу їжі.

16. Хімічний склад жувальних ґумок.

17. Хімічний склад засобів догляду за ротовою порожниною.

18. Друге життя паперу.

19. Джерела органічного забруднення території громади (мікрорайону).

Діяльнісний компонент: використовує сучасні пристрої для добору хімічної інформації, її оброблення і збереження;

співпрацює з іншими;

виявляє ініціативу, генерує ідеї, бере відповідальність за прийняття рішень, веде діалог задля досягнення спільної мети;

бере участь в обговоренні питань, чітко, зрозуміло й образно висловлює свою думку;

складає усне й письмове повідомлення за темою проекту, виголошує його.

Ціннісний компонент: цінує наукову українську мову;

критично ставиться до повідомлень хімічного характеру в медійному просторі;

дотримується авторського права, етичних принципів поводження з інформацією;

створює інформаційні продукти хімічного змісту, популяризує хімічні знання;

вірить у себе, власні можливості.

Захист навчальних проектів:

13. Екотрофологія – наука про екологічно безпечне харчування.

14. Виготовлення мила з мильної основи.

15. Дослідження хімічного складу їжі.

16. Хімічний склад жувальних ґумок.

17. Хімічний склад засобів догляду за ротовою порожниною.

18. Друге життя паперу.

19. Джерела органічного забруднення території громади (мікрорайону).

64

Контрольна робота 2

Коригування знань, розвиток компетентностей.

 

Тема 4. РОЛЬ ХІМІЇ В ЖИТТІ СУСПІЛЬСТВА

(4 год)

65

Багатоманітність речовин та хімічних реакцій. Взаємозв’язки між речовинами та їхні взаємоперетворення. Місце хімії серед наук про природу, її значення для розуміння наукової картини світу.

 (Реалізація наскрізних змістових ліній: Здоров`я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток. Підприємливість і фінансова грамотність. Громадянська відповідальність.)

Знаннєвий компонент: наводить приклади застосування хімічних сполук у різних галузях та у повсякденному житті.

Ціннісний компонент: обгрунтовує роль хімії у пізнанні хімічних процесів.

 

66

Роль хімічної науки для забезпечення сталого розвитку людства. Хімічна наука і виробництво в Україні. Видатні українські вчені – творці хімічної науки.

(Реалізація наскрізних змістових ліній: Здоров`я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток. Підприємливість і фінансова грамотність.)

Знаннєвий компонент: наводить приклади застосування сполук у різних галузях та у повсякденному житті;

називає найважливіші хімічні виробництва в Україні.

Діяльнісний компонент: характеризує значення хімії у житті суспільства, збереженні довкілля, збереженні життя людей

Ціннісний компонент: усвідомлює причинно-наслідкові зв`язки у природі і її цілісність;

 

67

Захист навчальних проектів:

20. Видатні українські хіміки як учені й особистості.

21. Екологічна ситуація в моїй місцевості: відчуваю, думаю, дію.

22. Анкетування учнів навчального закладу щодо їхньої участі у розв’язуванні екологічний проблем місцевості.

23. Дослідження достовірності реклами з погляду хімії  

Діяльнісний компонент: використовує сучасні пристрої для добору хімічної інформації, її оброблення і збереження;

співпрацює з іншими;

виявляє ініціативу, генерує ідеї, бере відповідальність за прийняття рішень, веде діалог задля досягнення спільної мети;

бере участь в обговоренні питань, чітко, зрозуміло й образно висловлює свою думку;

складає усне й письмове повідомлення за темою проекту, виголошує його.

Ціннісний компонент: цінує наукову українську мову;

критично ставиться до повідомлень хімічного характеру в медійному просторі;

дотримується авторського права, етичних принципів поводження з інформацією;

створює інформаційні продукти хімічного змісту, популяризує хімічні знання;

вірить у себе, власні можливості.

 

 68  

Підсумковий урок.

Екскурсія (Водоочисна станція. Підприємства з виробництва пластмас, цукровий завод, кондитерська, хлібопекарня.)

 

Екскурсія (Водоочисна станція. Підприємства з виробництва пластмас, цукровий завод, кондитерська, хлібопекарня.)

 


 [a1]

 [a2]

Немає коментарів:

Дописати коментар