неділя, 12 квітня 2020 р.

Підсумкова контрольна робота 10 клас


                           10  клас                                   Контрольна робота №2
Нітрогеновмісні органічні сполуки
Варіант І
1. Мономерами білків є:
А) нуклеотиди   Б) амінокислоти   В) глюкоза   Г) аміни
2. Вкажіть формулу  ароматичного аміну:
А) CН3NH CH3       Б)  CH3-NH2      В) NH2CH2COOH       Г)C6H5NH2
3.Назвіть характеристичні групи, що зумовлюють подвійну функцію амінокислот:
 А)  -СООН і -NH2    Б) –OH   і  -COOH     В) –COOH  і  -NO2   Г ) –OH    і -NH2
4. Укажіть речовину, яка  є рідиною за звичайних умов, її пари отруйні; використовується для виробництва барвників, лікарських препаратів:
 А) карбон (ІV) оксид   Б) амоніак  В) анілін   Г)  метанамін
5. Якою має бути середня норма білка (г) в добовому раціоні дорослої людини?
 А) 100-120    Б) 30-40     В) 200-250    Г) 500-580
6. Внаслідок яких реакцій утворюються високомолекулярні сполуки?
 А) приєднання  Б) заміщення   В) полімеризації   Г) окиснення
 7. Установіть  послідовність  зростання рівня організації структури білка:
 А)  білкова глобула                   Б)  альфа-спіраль
 В)  комплекс субодиниць       Г) поліпептидний ланцюг  
8. Встановіть відповідність  щодо якісного визначення  речовин:
 1) Білок + HNO3 конц                                     А)  білий осад
2) Анілін  + Br2 (H2O)                                         Б)  жовтий осад( ксантопротеїнова р.)
3) Білок +  свіжоосаджений Cu(OH)2       В) фіолетовий  розчин ( біуретова  р.)
                                                                         Г) розчинення білого осаду
9. Установіть відповідність між  реакцією та її видом:
 1) C6H5NO2 + 6Н  à C6H5NH2 + 2H2O                      А) реакція повного окиснення   
2) NH2CH2COOH + HCl à  [ NH3  CH2 COOH] Cl      Б) реакція Зініна         
3) NH2CH2COOH + KOH à NH2CH2COOK +HOH     В) реакція нейтралізації
                                                        Г) прояв амінокислотою основних  властивостей                                                                        
10.  Напишіть рівняння реакцій :
  А) NH2CH2COOH  + HBr  à                                  Б ) C6H5NH2 + 3Br2 (H2O)à
                                           В )  CH3NH2 +  HOHà
11.  Який об’єм кисню(н.у.) потрібний для спалювання  18,6г аніліну?
12. Яку масу натрій  гідроксиду потрібно взяти для нейтралізації 400г 60% розчину аміноетанової  кислоти?
Варіант ІІ
1. Вкажіть функціональну( характеристичну) групу  первинних  амінів:
 А) –NH2     Б)-NO2      В) –CO-NH-      Г) -COOH
2.Вкажіть  формулу аніліну :
 А) С6 Н6    Б) С6Н5 -NO2      В) C6H5Cl   Г) C6H5 -NH2
3. Вкажіть назву  найпростішої амінокислоти:
 А)  аланін  Б) серин    В) гліцин   Г) глутамін  
4. Вкажіть  властивості амінокислот:
 А) кислотні  Б) амфотерні   В) основні   Г) нейтральні
5.  Між залишками амінокислот у молекулі дипептиду існує:
 А)  дві пептидні групи   Б) один водневий зв’язок
В) два водневих зв’язки   Г) одна пептидна група
6. Вкажіть  ознаку біуретової реакції на білок:
А) поява оранжевого забарвлення        Б)  утворення осаду червоного кольору
В)  поява фіолетового забарвлення     Г) утворення осаду блакитного кольору
7. Установіть  генетичну  послідовність  синтезу аніліну:
 А)С6Н5 NO2              Б)C2H2                 В) C6H5NH2                  Г) C6H6
8. Встановіть відповідність між поняттями:
1)  Денатурація              А) руйнування первинної структури білка
2) Ренатурація                Б) руйнування вторинної і третинної структури білка
3) Гідроліз                       В) відновлення вторинної і третинної структури білка
                                          Г)  розщеплення білків з утворенням амінокислот 
9.   Встановіть відповідність між реагентами та продуктами реакцій:
1)C6H5NH2 + HCl  à                        А) C6H5Cl
2)NH2CH2COOH + HCl à                Б ) 8CO2  + 2N2 + 14H2O
3)4C2H5NH2  + 15O2 à                    В) [ NH3 – CH2 –COOH] Cl 
                                                            Г)  [C6H5NH3] Cl
10.  Напишіть рівняння реакцій :
  А)  CH3NH2 +HCl  à                                    Б ) C6H5NO2 +3H2à
                             В ) NH2CH2COOH + Ca (OH)2 à
11. Який об’єм азоту (н.у.) утвориться під час згоряння 24,8г метанаміну?
12.Яку масу амінооцтової кислоти потрібно взяти для нейтралізації 224г 10% розчину калій гідроксиду?

1 коментар: