неділя, 12 квітня 2020 р.

9 клас Підсумкова контрольна робота


                  9 клас                  Контрольна робота №2
І варіант
1. Вкажіть речовину, яка використовується для обробки шкіри з метою надання їй еластичності:
А) метанол   Б) пропанол  В) етанол  Г) гліцерол.
2.  Найбільше крохмалю міститься :
А) у винограді                               Б) у солодких овочах і фруктах
В) у цукрових буряках                Г) у бульбах картоплі і зернах хлібних злаків.
3. Вкажіть речовину, яку використовують для якісного визначення глюкози:
 А)  спиртовий розчин І2    Б) свіжоосаджений  Сu(ОН)2   
  В)  CuSO4      Г)  спиртовий розчин КОН
4.   Природними полімерами є:
А) жири       Б) глюкоза і фруктоза          В) амінокислоти             Г) білки   
5.Позначте формулу мила:
 А) СН3СООК       Б) СаСО3         В) С17Н35СООNa      Г) С17Н35СООН
6.  Вкажіть один із чинників денатурації білків:
 А)  дія сульфатної кислоти                     Б) розчинення білка у воді
В)  дія на білки воднем                            Г) дія на білки вуглекислим газом
7. Установіть відповідність між формулою та природою речовини:
1. NH2CH2COOH              А) багатоатомний спирт
2. C2H5OH                         Б)  одноатомний спирт
3. CH3COOH                     В)  карбонова кислота
                                           Г) амінокислота
8.  Установіть відповідність  між реагентами та продуктами реакцій:
1. СН3СООН  + NaOH à                       А ) CH3COONa + H2O
2. CH3COOН +Na à                               Б) С2Н5ОNa   + Н2
3.  C2H5OH + Na à                                 В) CH3COONa + H2O + CO2
4. CH3COOН +Na2СО3à                        Г)  СН3ОNa   + Н2
                                                                  Д)  CH3COONa 2
9. Установіть послідовність процесів для здійснення перетворень:
                     (1)                     (2)               (3)                        (4)      
Целюлоза  à   глюкоза    à    СО2      à    глюкоза    à    крохмаль
А) горіння  Б) гідроліз   В ) полімеризація  Г)   фотосинтез
10. Написати рівняння таких перетворень:
 C2H5OH   à   CO2   à C6H12O6     à  C2H5OH 
11. Обчислити маси сахарози і води в 400г розчину, який містить 8% сахарози.
12. Який об’єм газу виділиться  (н.у.) при розчиненні 27,6г калій карбонату в оцтовій кислоті?

ІІ варіант
1.  Вкажіть назву речовини, потрапляння якої в  людський  організм  у незначній кількості може спричинити сліпоту і навіть летальні наслідки:
   А) метанол   Б) гліцерол  В) пропанол    Г) етанол.
2.  Вкажіть, яка з речовин належить до моносахаридів?
А)  С6Н12О6    Б) С2Н5ОН   В) С12Н22О11  Г)  6Н10О5)n 
3. Вкажіть рядок продуктів харчування з  найбільшим вмістом білків:
А) картопля, пшенична крупа, м’ясо       Б) м’ясо,риба,молоко
В) яблука, горіхи, апельсини                      Г) риба, буряки, морква
4. Вкажіть речовину, яку використовують для  якісного визначення крохмалю:
А) CuSO4     Б) Cu(OH)2   В) спиртовий розчин І2    Г) спиртовий розчин КОН
5. Рідкі жири - естери, утворені гліцеролом і  :
А) етановою кислотою;       Б) метанолом;      В) насиченими вищими жирними 
кислотами;      Г) ненасиченими вищими жирними кислотами
6. Руйнування вторинної і третинної структури білка-це:
А) денатурація;     Б) конденсація;       В)  окиснення;       Г) гідроліз.
7. Установіть відповідність між  класами органічних сполук та їх характеристичними ( функціональними) групами:
 1.Спирти                                                                          А) –NH2
 2. Карбонові кислоти                                                   Б ) –NH2   і   - COOH
 3. Амінокислоти                                                             В ) – OH
                                                                                             Г  )  -COOH   
8.  Установіть відповідність  між реагентами та продуктами реакцій:
1. С2Н5ОН  + К à                                     А ) CH3COOK + H2O + CO2
2. CH3COOН +К2Оà                               Б) С2Н5ОК  + Н2
3. CH3COOН +К   à                                 В) CH3COOK + H2O
4. CH3COOН +К2СО3à                            Г) CH3COOК +Н2
                                                                    Д)  CH3COOK + CO2
9. Установіть послідовність процесів для здійснення перетворень:
                     (1)                     (2)                       (3)            (4)      
 С12Н22О11      à  C6H12O6     à   C2H5OH       à   CO2    à   C6H12O6
А) гідроліз  Б) фотосинтез   В )спиртове бродіння  Г)  горіння
10. Написати рівняння таких перетворень:
CO2    à   C6H12O6   à   C2H5OH    à    C2H5ОNa
11.  Обчислити масову частку (%)  гліцеролу в розчині, одержаному при розчиненні 15 г гліцеролу  у  45 г води.
12. Яку масу натрій гідроксиду необхідно взяти для нейтралізації  30 г етанової кислоти?


Немає коментарів:

Дописати коментар